• فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
          
  • مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی
          
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
          
  • رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
          
  • بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش
          
  • جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش