• فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
  • مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • روان شناسی ورزشی و رفتار حرکتی
  • بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش
  • جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش