برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-11-15
2,000,000 ریال
300 دلار
پس از تاریخ 1395-11-15
3,000,000 ریال
400 دلار
2
تا تاریخ 1395-11-15
1,500,000 ریال
150 دلار
پس از تاریخ 1395-11-15
2,000,000 ریال
200 دلار
3
تا تاریخ 1395-11-15
3,000,000 ریال
500 دلار
پس از تاریخ 1395-11-15
4,000,000 ریال
600 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.