اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر قدرت عضلانی، کیفیت دیالیز و کیفیت زندگی سالمندان همودیالیزی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.100
کد مقاله : 3637-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
3دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
چکیده
مقدمه: سالمندان همودیالیزی مبتلا به مرحله نهایی نارسایی کلیه به علت ضعف توانمندی های فیزیکی و سبک زندگی غیرفعال، دارای کیفیت زندگی پایین تری نسبت به افراد عادی در دوره سنی معادل قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر قدرت عضلانی، کیفیت دیالیز و کیفیت زندگی سالمندان همودیالیزی انجام شد.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 30 نفر از بیماران تحت درمان همودیالیز با میانگین سنی (6/51 ± 62/24 سال) و سابقه دیالیز(18/44 ± 29/4 ماه) و داشتن حداقل یک مرتبه سابقه سقوط در طی یک سال اخیر به صورت دردسترس هدفمند انتخاب و سپس بطور تصادفی در دو گروه تجربی (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. جهت ارزیابی قدرت عضلانی، کیفیت دیالیز و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب از آزمون STS5R ، نمونه گیری خونی قبل و بعد از دیالیز و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی استفاده شد. برنامه ورزشی ثبات مرکزی منتخب، به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای توسط گروه تجربی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری در سطح معناداری (0/05>p) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش تعامل معنادار به نفع گروه تجربی در متغیر های قدرت عضلانی (P= 0/001) و کیفیت زندگی (P= 0/001) نشان داد. ولی در متغیر کیفیت دیالیز (P= 0/503) تعامل معناداری به نفع گروه تجربی مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده، کادر مراقبتی مراکز دیالیز می توانند تمرینات ثبات مرکزی را در غالب یک راهبرد ایمن و کاربردی جهت بهبود قدرت عضلانی، کیفیت زندگی به بیماران سالمندان همودیالیزی توصیه کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of selected core stability exercises on muscle strength, quality of life and dialysis quality in elderly hemodialysis patients
Authors
Mehrdad Bastani, Gholam Ali Ghasemi, Morteza Sadeghi
Abstract
Introduction: Elderly hemodialysis patients with end-stage renal failure are at physical strength and a sedentary lifestyle, a lower quality of life than other people are of equivalent age. This study aimed to investigate the effects of selected core stability exercises on muscle strength, quality of life and dialysis quality in elderly hemodialysis patients.
Methodology: In this quasi-experimental study, 30 hemodialysis patients with a mean age ( 62.24±6.51 years ), history of dialysis ( 29.4±18.44 months ) were selected by convenience sampling method and then, they were randomly grouped into two experimental group (n=15) and control group (n=15). To evaluate muscle strength, the quality of life and dialysis quality, STS5R tests, blood samples before and Renal Disease Quality of Life Questionnaire were used. Selected core stability exercise program was performed for 6 weeks, three 45-minute sessions per week by experimental group. To analyze the data, variance analysis was used to measure the repeated values at the significance level ( p±0.05 ).
Results: The results showed the significant interaction between the variables of Muscle strength (F=27.24 , P±0.001), quality of life (F=29.87, P±0.001 ) in favor of the experimental group. But in the variable Dialysis Quality (F=44.67 , P±0.001 ). No significant interaction was observed in favor of the experimental group.
Discussion: According to the results, care staff of dialysis centers can perform and recommend the core stability exercises as a safe and practical strategy to Improvements in Muscle strength and quality of life in the elderly Hemodialysis .
Keywords
core stability, Hemodialysis, quality of life, Dialysis Quality