ارتباط بین تیپ شخصیتی با موفقیت شغلی درونی و بیرونی مربیان منتخب هیات‌های ورزشی استان کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.101
کد مقاله : 3638-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس امور ورزش
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: مربیان رکن اصلی تیم‌های ورزشی هستند که ورزشکاران را در توسعه قابلیت‌هایشان یاری می‌کنند، مسئول تمرین ورزشکاران و آنالیز عملکرد آنان هستند. بنابراین نقش بسیار مهمی در ورزش و تربیت بدنی دارند و موفقیت آنان بر عملکرد ورزشکاران تاثیرگذار است. مربیان برخوردار از برخی ویژگیهای شخصیتی، توانسته‌اند روابط نزدیکتری با ورزشکارانشان برقرار کنند. در بین این ابعاد، برونگرایی بیشترین تأثیر را بر هدایت ورزشکاران داشته است و مربیان اجتماعی،خوش مشرب ، پرانرژی و بی‌پروا، مشکلات ارتباطی کمتری را گزارش کرده‌اند.
روش شناسی: هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین تیپ شخصیتی با موفقیت شغلی درونی و بیرونی در میان مربیان منتخب شهر کرمانشاه بود. به همین منظور تعداد 204 مربی مرد و زن کرمانشاهی به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. جهت جمع آوری داده‌ها از آزمون شخصیت آیزنک، مقیاس موفقیت شغلی نبی(1390) و پرسشنامه مشخصات فردی جهت جمع‌آوری داده ها استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین تیپ شخصیتی با موفقیت شغلی درونی و بیرونی؛ جنسیت با موفقیت شغلی درونی؛ سابقه مربیگری با موفقیت شغلی و سابقه مربیگری با موفقیت شغلی درونی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد ارتباط بین مدرک مربیگری با موفقیت شغلی بیرونی؛ جنسیت با موفقیت شغلی بیرونی؛ سابقه‌ی مربیگری با موفقیت شغلی بیرونی معنادار نبود.
بحث ونتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق حاضر می‌توان شخصیت افراد را با موفقیت شغلی درونی و بیرونی مرتبط دانست. در حقیقت شخصیت از طریق سه فاکتور انتخاب شغل، عملکرد شغلی و ارتباطات شغلی می‌تواند بر موفقیت شغلی اثر‌گذار باشد. بنابراین انتخاب شغل متناسب با ویژگی‌های شخصیتی افراد در موفقیت شغلی افراد مؤثر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relation of personality type with internal and external job success of selected coaches of sport commissions in Kermanshah
Authors
Mahdi Hosseini, Hossein Eidi
Abstract
Introduction: Coaches are the main pillar of sport teams that assist athletes in the development of their capabilities, responsible for the training athletes and analyze their performance. Therefore,they have an important role in training and physical education and their success also affect the performance of athletes. Coaches prosperous from some personality traits could have establish closer relations with athletics. In between these dimensions, extroversion greatest impact on guidance athletes and coaches social, good-natured, energetic and dauntless, relationship problems fewer reported.
Methodology: The purpose of the present research is to determine the relation between personality type with internal and external job success of selected sport coaches in Kermanshah city. For this reason, 204 man and woman coaches of Kermanshah are participated as sample in the research. In order to the collected data, Izenks personality test, Nebi’s job success scale (2011), and individual characteristics questionnaire are used. Data using analysis of variance, correlation and regression analysis were analyzed.
Results: The results showed that there are significant relationship between personality type with internal and external job success, sex with internal job success, coaching experience with job success, and coaching experience with internal job success. The result also showed that there is no significant relationship between coaching degree with external job success, sex with external job success , coaching experience external job success.
Discussion: According to present research findings people’s personality can be related with internal and external job success. In fact, personality can through factors three job choice, job operation and job communication affected on job successful .Therfore job choice appropriate to people’s personality characteristics influence their job success.
Keywords
personality type, job success, Coaches