ارتباط IL-6 سرمی با شاخص‌های آنتروپومتریک پس از یک جلسه تمرین استقامتی با غالبیت انقباضات برونگرا در زنان فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.102
کد مقاله : 3641-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
3استادیار بیماری شناسی بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
مقدمه: اجرای یک جلسه تمرین استقامتی با غالبیت انقباضات برونگرا به دلیل ایجاد تخریب عضلانی و التهاب قادر به فراخوانی سایتوکاین‌های التهابی متعددی از جمله اینترلوکین-6 است. از سوی دیگر مطالعات بسیاری ارتباط سطح سرمی IL-6 را با شاخص‌های آنتروپومتریک گزارش کرده‌اند که البته اکثر این اندازه‌گیری‌ها در حالت استراحتی بوده است و به وجود این ارتباط پس از اجرای فعالیت‌های بدنی کمتر پرداخته شده است. حال هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطح سرمی IL-6 با شاخص‌های آنتروپومتریک پس از یک جلسه تمرین استقامتی با غالبیت انقباضات برونگرا در زنان فعال است.
روش‌شناسی: به این منظور 15 آزمودنی زن سالم و فعال از دانشجویان ورزشکار دانشگاه رازی کرمانشاه برای شرکت در این مطالعه به طور تصادفی انتخاب شدند. پروتکل تمرینی شامل دویدن در سراپایینی به مدت 60 دقیقه، با شیب 13/5- درصد و با شدت 70-80 درصد VO2peak بود. شاخص‌های آنتروپومتریک پیش از تمرین با استفاده از دستگاه آنالیز ترکیب بدنی تعیین شد. نمونه‌گیری خونی برای اندازه-گیری سطوح سرمی لاکتات دهیدروژناز (LDH) و IL-6 در زمان 1 ساعت پیش از تمرین و در زمان‌ 2 ساعت پس از پایان تمرین انجام شد. برای اندازه‌گیری سطح سرمی IL-6 از روش ELISA استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و در سطح معناداری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: شاخص التهابی IL-6 و شاخص تخریب عضلانی LDH پس از تمرین افزایش معناداری را نشان دادند (P<0.05). بین IL-6 سرمی در حالت استراحتی پیش از تمرین با نسبت کمر به لگن (WHR)، درصد چربی بدن(PBF)، توده چربی احشایی (VFM) و توده چربی در نواحی دست‌ها، پاها و تنه همبستگی وجود داشت (P<0.05)؛ اما در زمان پس از تمرین این همبستگی مشاهده نشد. با این وجود همبستگی متوسطی بین IL-6 با وزن بافت نرم بدون چربی (SLM) در ناحیه پاها و تنه وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: بنابر نتایج حاصل احتمالا بافت چربی مسئول حفظ سطح سرمی IL-6 استراحتی در زنان سالم است اما احتمالا پس از تمرین توده عضله اسکلتی فراخوانی شده در طی تمرین در تغییرات سطح سرمی IL-6 نقش عمده را بر عهده داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship of serum IL-6 with anthropometric indices after a bout of eccentrically biased endurance exercise in active females
Authors
Sepideh Jafariyan, Amirabbas Monazzami, Zahra Nikousefat
Abstract
Introduction: About of eccentrically biased endurance exercise induces muscle damage and inflammation that can release numerous cytokines including Interlukine-6. Many studies report association between IL-6 and anthropometric indices (such as BMI, WHR) but almost have measured in rest state and a few studies haven been paid attention to exercise states. The purpose of this study is to determine Relationship of serum IL-6 with anthropometric indices after a bout of eccentrically biased endurance exercise in active females.
Methodology: Fifteen healthy females, moderately trained recruited randomly to participate in this study. Subjects performed one session of downhill running in -13.5% grade at a speed equal to 70-80% of their VO2peak for 60 minutes. Anthropometric indices were measured before exercise. Blood samples were collected to measure serum lactate dehydrogenase (LDH) and IL-6 in 1 hour pre-session and 2-hour post session. ELISA technique was applied to measure serum cytokine. Data was analyzed by using SPSS and p value was <0.05.
Results: Serum IL-6 and LDH were significantly increased (p<0.05). there were association between IL-6 and WHR, PBF, VFM, and mass of body fat in arms, legs and trunk in rest states before exercise but there was no association after exercise. Although there was moderately correlation between IL-6 and soft lean mass of legs and trunk.
Discussion: According to the results in the rest state, before exercise, the fat tissue may be the main source of releasing serum IL-6 but after exercise recruiting muscle mass may be the main source of serum IL-6 in active females.
Keywords
Interlukine-6, Body composition, percent of body fat, downhill running, Lactate dehydrogenase