تحلیل رگرسیونی رابطه هوش هیجانی و توانمندسازی داوران بسکتبال کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.103
کد مقاله : 3642-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه امام رضا علیه السلام.
2دانشگاه امام رضا علیه السلام
3دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
4دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
5موسسه آموزش عالی بینالود
چکیده
مقدمه: علم روانشناسی مدیریت با ابعاد گسترده‌اش در مطالعه رفتار انسان، مدت هاست که در حوزه ورزش گام نهاده و سعی در روشن‌ساختن رفتار افراد در زمینة ورزشی و مسائل مطرح در آن داشته است. امروزه کمتر کسی پیدا می‌شود که بر ابعاد روانی فعالیت‌ها تأکید نداشته و آن را عامل محرک عملکرد معرفی ننماید. بحث قضاوت ورزشی نیز، نه تنها از این امر مستثنی نمی باشد. قرار گرفتن داور در یک رویداد ورزشی مهم و سرنوشت‌ساز، جایگاه پرمسئولیت و حساسی دارد که وی را در معرض استرس‌های روانی شدید قرار می دهد. در این پژوهش سعی بر آن خواهد شد تا با در نظر گرفتن شرایط متغیرهای هوش هیجانی، زمینه‌ای از نظریات روانشناسی را در مدیریت منابع انسانی در ورزش مطرح کرد و بتوان در خصوص اهمیت مسائل روانی در کار داوران بسکتبال طرحی ارائه کرد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی در شاخه تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه داوران بسکتبال کشور (150 نفر) تشکیل می‌دهند. برای سنجش میزان هوش هیجانی از پرسشنامه برادبری و گریوز (2004) و برای اندازه گیری توانمندسازی از پرسشنامه اسپریتزر (1995) با نتایج آلفای کرونباخ (79%) و (81%) استفاده می می شود.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین این دو مولفه ارتباط مثبت معناداری وجود دارد (Sig=0/001،rho= 37/0).
همچنین در مدل روابط کلی بین هوش هیجانی و توانمندسازی داوران مشاهده می‌شود کلیه بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی استاندارد شده) مقدار T (مقادیر نسبت‌های بحرانی) ارتباط بین متغیرهای تحقیق و مؤلفه‌های آنها از مقادیر قابل قبولی برخوردار بوده، همچنین نتایج نشان داد که هوش هیجانی می‌تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با ضریب مسیر برابر 0/9 بر توانمندسازی داشته باشد (0/001=Sig، T=5/953).
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هوش هیجانی در بین داوران بسکتبال کشور از اهمیت قابل قبولی برخوردار است. همچنین بیان می دارد داوران با هوش هیجانی بالا در مواجهه با فشارهای جو مسابقه می‌توانند سازگاری بیشتری پیدا کنند و واکنش های احساسی خود را مدیریت کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Regression analysis of the relationship between emotional intelligence and empowerment of basketball referees
Authors
Vahid Saat Chiyan, Ehsan Sarbaz Rahimi, Fereshte Adib Roshan, Amin Azimkhani, Babak Azimi Sanavi
Abstract
Introduction: The science of psychology management with widespread dimensions in the study of human behavior has long taken a step forward in the field of sports and try to psychological behavior of individuals in the field of sports and issues raised in it. Today, few people placed emphasis on the psychological experiences can not and it does not introduce performance driving factor. Talk exercise judgment, not only is not an exception. Being a referee in a major sporting and fate making event, burdensome and sensitive position that puts him at risk of severe mental (Taylor, Daniel, Leith, and Brook, 1990; Drch and Paskvvych, 2006).
Methodology: This paper is a type of application, regression analysis is descriptive and correlational branches. The samples consisted of all basketball referees (150) form. To measure the emotional intelligence questionnaire Bradberry and Greaves (2004) and to measure the empowerment of Spritzer questionnaire (1995) with the results of Cronbach's alpha (79%) (81%) is used.
Results: The results of Spearman correlation coefficient showed that there is a significant positive relationship between these two components (Sig=0.001, rho=37.0). The judges also observed in the overall relationship between emotional intelligence and empowerment is an all loading factor (standardized regression coefficients) amount of T (values ​​critical ratios) relationship between variables and components of acceptable values ​​as well as the the results showed that emotional intelligence can be a significant positive impact on empowerment is equal to 9.0 times the path coefficient (Sig=0.001, T=5.953).
Discussion: The results showed that emotional intelligence is important in basketball referees acceptable. It also states that judges can interact with high emotional intelligence in the face of the pressures of racing atmosphere become more consistent and to manage their own emotional reactions.
Keywords
Emotional intelligence, regression analysis, enabling reviewers