ارتباط شکل فعالیت کورتکس مغز با تعادل ایستا، در حالت چشم بسته
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.104
کد مقاله : 3645-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگر آزاد
2مرکز نوروتراپی ایرانیان (ذهن برتر ایرانیان)
چکیده
مقدمه: نورو مکانیک حیطه ای از پژوهش است که علوم اعصاب و بیومکانیک را برای فهم حرکت و ارتباط آن با مغز ادغام می کند. در این حیطه تلاش بر اینست که فعالیت عضلانی، اندام های حسی، و الگوهای تولید شده در مغز و سیستم اعصاب مرکزی در توضیح حرکت به کار روند.1 تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ارتباط احتمالی میزان دامنه ی امواج مغزی دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما به عنوان شاخصه های فعالیت کورتکس مغز با میزان تعادل ایستا در حالت چشم بسته انجام شد.
روش شناسی: 16 زن با میانگین سنی 5±40 سال، انتخاب شدند. همه ی آزمودنی ها راست دست بوده و سالم بودند. آزمودنی ها با استفاده از اندازه گیری کمی امواج مغزی در سیستم 20-10 در نواحی پریتال، تمپپورال، فرونتال و اکسیپیتال و در گستره ی فرکانسی 1 تا 55 هرتز، به صورت چشم بسته به مدت حداقل 3 دقیقه مورد سنجش قرار گرفتند. سپس با استفاده از فرم اصلاح شده ی آزمون تعادل رامبرگ، تعادل ایستای آن ها در حالت چشم بسته اندازه گیری شد.
یافته ها: از روش آماری همبستگی پیرسون برای مشخص کردن ارتباط بین داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که طول زمانی حفظ تعادل ایستا بر حسب ثانیه با دامنه امواج دلتا در ناحیه ی تمپورال چپ (p=0/01)،(r=0/81) و ناحیه ی تمپورال راست (p=0/01)،(r=0/75) همبستگی معنی دار داشت.
بحث و نتیجه گیری: تحقیق نشان می دهد که دامنه ی امواج دلتا (امواج 1 تا 4 هرتز) در کورتکس تمپورال در حالت چشم بسته می تواند با پارمتر تعادل ایستای چشم بسته ارتباط مستقیم داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relation of brain cortex activity with static balance, both in eye closed conditions
Authors
Rouhalah Basatniya, Davood Azarangi
Abstract
Introduction: Neuromechanics is the field of study that combines neuroscience and biomechanics in an effort to understand movement and its relationship with the brain. Neuromechanics is an area that attempts to combine the efforts of muscles, sensory organs, pattern generators in the brain, and the central nervous system itself to explain motion1. Present research formed to assess the relation between Delta, Theta, Alpha, Beta and Gamma Brain Waves Amplitudes with static balance activity in eyes closed form.
Methodology: 16 women was selected (40±5 years). All of the subjects were healthy and right handed. The subjects were assessed by QEEG method in 10-20 system in parietal, temporal, frontal and occipital areas (1 to 55 Hz band waves) in eyes closed condition for 3 minutes. The static balance of subjects was assessed by a modified form of Romberg Balance Test in eyes closed condition.
Results: Pearson correlation was used to determine the any relationships between data. Results showed the longevity of static balance time has significant correlation with Delta waves amplitudes in left temporal region (p=0.01) ،(r=0.81) and right temporal region (p=0.01) ،(r=0.75).
Discussion: The research showed that Delta waves amplitude in temporal cortex in eyes closed condition may be directly related to static balance in eyes closed condition.
Keywords
Neuromechanics, Static balance, Brain Activity, QEEG