تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی و مصرف مکمل چای سبز بر MDA دختران جوان غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.105
کد مقاله : 3646-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگده تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی
3استاد
چکیده
مقدمه: انقباضات عضلانی در طول ورزش منجر به تولید سطوح بالایی از گونه‌های اکسیژن فعال(ROS) در عضله اسکلتی می‌شود. این مولکول‌های بسیار واکنش پذیر، اثرات بسیار مخربی مانند کاهش نیروی عمومی و افزایش آتروفی عضلانی دارند. کوو و همکاران با بررسی اثر مکمل عصاره چای سبز (GTE) همراه با تمرین استقامتی بر ظرفیت استقامتی و آنتی اکسیدانی و عملکرد در مردان کم تحرک نشان دادند که تولید MDA ناشی از ورزش، به طور محسوسی کاهش یافته بود.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی دختران واجد شرایط به طور تصادفی در سه گروه تمرین و مکمل(EX-GTC، 9نفر)، تمرین(EX، 9نفر) و مکمل(GTC، 9نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی تناوبی3 روز در هفته (30 دقیقه) و به مدت 8 هفته برگزار شد. روزانه 3عدد کپسول 500گرمی چای سبز مصرف شد. نمونه خونی برای اندازه‌گیری شاخص‌ مالون‌دی‌آلدئید(MDA) در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون صورت گرفت. داده‌های نرمال با استفاده از آزمون‌های تحلیل کواریانس در سطح معنی‌داری 0/05≥P با نرم افزار SPSS نسخه 21 بررسی شدند.
یافته ها: یافته‌های حاصل از تجزیه ‌و تحلیل آماری نشان داد که 8هفته تمرین هوازی تناوبی و مصرف مکمل چای سبز موجب کاهش معنادار MDA شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد مصرف مکمل چای سبز و انجام تمرین هوازی‌تناوبی در کاهش میزان MDA (به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو) تأثیرگذار است و می‌تواند تغییرات نامطلوب فشار اکسایشی را کاهش دهد. کاتچین‌های موجود در چای سبز به ویژهEpi gallo catechin-3-gallate (EGCG)ممکن است روند پراکسیداسیون لیپیدی را از طریق کاهش تولید رادیکال‌های آزاد و همچنین بازسازی توکوفرول مهار کنند. کاتچین‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای از کاهش غلظت توکوفرول در پلاسما جلوگیری می-کنند و باعث تأخیر در شروع فرایند پراکسیداسیون لیپیدهای پلاسما می‌گردند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight weeks interval aerobic exercise and consumption of green tea supplementation on MDA of inactive young girls
Authors
Ali Reza Ramezani, Chonur Shakeri, freshteh shahidi
Abstract
Introduction: Muscle contractions during exercise lead to elevated levels of reactive oxygen species (ROS) in skeletal muscle. These highly reactive molecules have many deleterious effects, such as a reduction of force generation and increased muscle atrophy. Kuo et al (2015) investigate the effect of green tea extract (GTE) supplementation combined with endurance training on endurance capacity and performance in sedentary men showed that production MDA of exercise, was significantly reduced.
Methods: In this study, girls qualify randomly divided into three groups: exercise and supplemented (EX-GTC, 9 girls), exercise (EX, 10 girls) and supplements (GTC, 9 girls). Interval aerobic exercise program was held 3 days a week (30min) for 8 weeks. Intaking 3 capsules of green tea (500 mg) daily. Blood samples were taken to measure malondialdehyde (MDA) in the pretest and post-test. Normal data was analyzed of Covariance analysis tests in significance level of P≥0.05 it was done by SPSS version 21.
Results: The results of statistical analysis showed that 8 weeks of interval aerobic exercise and consuming green tea supplementation significantly decreased the MDA.
Discussion: The results showed that supplementation with green tea and aerobic exercise in reducing the amount of MDA (as a marker of oxidative stress) is impressive and can be changed to reduce the adverse oxidative stress. Catechin contained in green tea, especially Epi gallo catechin-3-gallate (EGCG) may inhibition lipid peroxidation by reducing the production of free radicals and reconstruction their tocopherol. Catechin prevented significantly reduce the concentration of plasma tocopherol and delayed the onset of plasma lipid peroxidation process.
Keywords
interval aerobic exercise, supplements of green tea, MDA, inactive young girls