بررسی تاثیر تبلیغات محیطی بر جلب توجه مشتریان در مجموعه های ورزشی آبی منتخب کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.106
کد مقاله : 3648-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)
2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا
3دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
چکیده
مقدمه: تبلیغات فراگیرترین بخش آمیخته ترویج است و ابزار مهم ارتباطی درکسب و کار که موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمان‏ها در گرو فعالیت‏های تبلیغاتی آنهاست. دربخش صنعت تبلیغات، امروزه چالش اصلی جلب توجه مخاطبان است. مشتریان وقت زیادی ندارند و خیلی از آنها به بسیاری از تبلیغات توجهی نمی‏کنند. بنابراین چالش اصلی در این است که راه‏های جدیدی برای جلب توجه مشتریان و نفوذ نشان‏های تجاری در ذهن آنها پیدا کرد. در صورت عدم جلب توجه مشتری در اولین برخورد با تبلیغ، شاید دیگرآن تبلیغ هرگز موفق به جلب توجه مشتری دردفعات بعد نیز نگردد. بررسی نحوه تبلیغات محیطی در جلب توجه مشتریان مجموعه‏ های ورزشی آبی و ارائه راهکارجهت بهبود تبلیغات می‏تواند نقش موثری درجذب بیشتر آنها به مجموعه، فرهنگ‏سازی ورزش و افزایش ضریب نفوذ آن را درکشورداشته باشد.
روش ‏شناسی: هدف پژوهش کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و جامعه آماری 400 نفر از مشتریان مجموعه‏های ورزشی آبی (موج‏های آبی مشهد، پارک آبی ایرانیان، دهکده آبی پارس، ساحلی آفتاب) می‏باشد. روش نمونه‏گیری غیرتصادفی دردسترس در سال 93بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته به تأیید خبرگان و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ 0/887 بدست آمد با 3 گویه اطلاع رسانی، ماندگاری در ذهن وجذابیت ظاهری جمع‏آوری شد. آزمون‏های کلموگروف اسمیرونف (K-S) برای طبیعی بودن توزیع متغیرها و تی تک نمونه ‏ای و آمارتوصیفی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، تمام توزیع‌ها از لحاظ آماری نرمال می‏باشند (0/05<p). همچنین تبلیغات محیطی مجموعه‏ های ورزشی آبی منتخب کشور با توجه به آزمون تی‏تک‏نمونه‏ای در اطلاع رسانی (39/98=Sig=0/001، t)، ماندگاری در ذهن (36/27=Sig=0/001، t)، جذابیت ظاهری (27/23=Sig=0/001، t)، مشتریان به استفاده ازخدمات تأثیرمثبت داشته است.
بحث و نتیجه گیری: اولین وظیفه پیام تبلیغاتی جلب توجه افراد است. اگر پیام تبلیغاتی نتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد، هر چقدر افراد آن را ببینند و یا بشنوند بدون ثمر است. برای ایجاد جلب توجه در مشتری، ضروری است که عملیات تبلیغ بر پایه شناخت دقیق مشتریان، علاقه و نیازهایشان انجام گیردتا بتوان متناسب با هر طبقه تبلیغ موثری را صورت داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study the effectiveness of environmental advertising on customers’ getting attention in Iran selected Aquatic Complexes
Authors
Khadijeh Salim Nejad, Nahid Atghia, Hamid Ghasemi
Abstract
Introduction: The most comprehensive advertising is the promotion mix and important communication tool in business that the success and failure of many organizations depends on their promotional activities. In the advertising industry, today, the main challenge is to attract attention of the audience. customers do not have much time and many of them do not pay attention to a lot of advertising. so the main challenge is to find new ways to attract customers' attention and trademarks influence in their minds (Heidarzadeh, 1390). In the absence attracted the customer's attention in the first encounter with ads, maybe it never managed to attract the attention of customer ad is not next time (Amaldoss, 2010). This study will consider the Environmental advertising Effectiveness on Customers’ Getting attention in Iran selected aquatic complexes. The study is collective- descriptive. Methodology: The Statistical Society was 400 aquatic complexes customers (Available Non-random sampling) including Mashhad Blue Wave Land, Iranian Water Park, Pars Water Village, Saheli Aftab. Information by (Likert)questionnaires were collected, exploratory factor analysis done, and seven factors including customer perception of the transaction outcome, quality satisfaction, general satisfaction, pushing (propelling) and using analyzed by descriptive statistics and KS test.
Results: It is concluded that there is positive impact in Iran aquatic complexes advertising on Information (t=39.98) and sustainability in mind (t=27.36) and (t=27.23) Visual beauty in using services.
Discussion: The first task of advertising messages attract the attention of people. If the advertising message can not do a good job, no matter how people see it or hear is without scoring. To attract the attention of the customer, it is essential to promote operations based on customer understanding, interest and carried out so as to each class needs to be made effective advertising.
Keywords
Environmental advertising, Getting attention