بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر روی سهم فروش محصولات ورزشی استان اردبیل
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.107
کد مقاله : 3649-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استاد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: در حال حاضر میلیون‌ها صفحه که اطلاعات فراوانی‌ از موضوعات مختلف را در بردارند بر روی سرویس‌دهنده‌های مختلف موجود می‌باشند و این در حالی است که هر روز نیز بر حجم این‌ اطلاعات افزوده می‌شود. بی‌شک بهره‌گیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش ارتباطات تعاملی با مشتریان و کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. بنابراین پدیده تبلیغات در تجارت الکترونیک از ضروریات تجارت در قرن حاضر می‌باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ روش شناسی از جمله تحقیقات توصیفی – پیمایشی محسوب می شود. در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شده و همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر اساتید محترم دانشگاه استفاده گردیده است و در مرحله بررسی پراکندگی داده ها از ازمون کلمروف – اسمیرنوف استفاده شد و جهت تبیین تاثیر بین متغییر ها از تحلیل عاملی در نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده گردیده است.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد بین برایند پنج مولفه بازار یابی الکترونیک با میزان فروش محصولات ورزشی استان اردبیل ارتباط وجود دارد همچنین با توجه به برازش مدل معادلات ساختاری نشان داده شد که متغیر های بازار یابی الکترونیک توان پیش بینی میزان فروش را برای استان اردبیل دارد، همچنین تحلیل مسیر برای مسیر بازاریابی الکترونیک با فروش محصولات ورزشی نشان داد که بازار یابی الکترونیکی میتواند به میزان 65 درصد بر روی فروش محصولات ورزشی در استان اردبیل تاثیر گذار باشد.
بحث و نتیجه گیری: مدل معادلات ساختاری برای تبیین روابط بین دو متغیر بازاریابی الکترونیک با فروش محصولات ورزشی استان اردبیل از برازش مناسبی برخوردار بود و همچنین با توجه به ایستایی بالای آن مدل قابلیت تعمیم به سایر جوامع آماری می باشد. تحلیل مسیر بین دو متغیر نشان داد که بازار یابی الکترونیک به میزان 65 درصد بر روی فروش محصولات ورزشی در استان اردبیل دارد ، به عبارتی دیگر مولفه های بازار یابی الکترونیک به میزان 65 درصد توان پیش بینی فروش محصولات ورزشی در استان اردبیل را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of E-marketing on the share of sales of Ardabil province.
Authors
Ebrahim Alizadeh, ebrahim alizadeh, Iraj Najarzadeh
Abstract
Introduction: Now millions of pages that contain a lot of information on various topics are available on different servers, and this despite the fact that the volume of this information is added every day. Undoubtedly, one of the charms of using IT to enhance interactive communication with customers and business efficiency in the national economy. The phenomenon of advertising in e-commerce is necessary to trade in this century (jafarnejhad, 2009).
Methodology: Research in terms of methodology, including descriptive-survey is considered. In this study, Cronbach's alpha was used to test reliability and also to check the validity we ask from university professors and has been used in the review of the distribution of test data Klmrvf-Smirnov test was used to explain the impact of the variables in the application of factor analysis, structural equation modeling (LISREL) was used.
Results: The results of this analysis indicated that the outcome of the five components of E- Marketing have relation with sport product sales in Ardabil province. Also according to the structural equation model was shown variable E- Marketing variables can predict sales for the province and electronic marketing channels to sell products as well as path analysis suggests that the electronic marketing Can be 65%, on sales of Ardabil Province affect sports.
Discussion: Structural equation model to explain the relationship between the two variables E- Marketing with sales of Ardabil province's sports was a good fit. Electronic marketing channels to sell products as well as path analysis suggests that the electronic marketing Can be 65%, on sales of Ardabil Province affect sports
Keywords
SEM, E-Marketing, sales, sports product