بررسی تفاوت نمره آزمون‏های غربالگری عملکردی دختران و پسران کاراته و تکواندو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.108
کد مقاله : 3657-10THCONF
نویسندگان
1استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
2دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: آزمون‏های عملکردی، توانایی تولید و حفظ تعادل بین حرکت و ثبات در طول زنجیره حرکتی، هنگام اجرای الگوهای بنیادی در وضعیت درست و کارآمد است. آزمون‏های غربالگری عملکردی معمولا برای ارزیابی توانایی حرکت و تعیین ریسک فاکتور آسیب مورد استفاده قرار می گیرد.
روش شناسی: هدف این مطالعه بررسی تفاوت جنسیت در نمره FMS دختران و پسران کاراته و تکواندو است. 30 تکواندوکار دختر (سن:1/31±14/56،‏‏‏‏‏ قد:0/08±1/6، وزن:8/4±50/04، شاخص توده‏ بدنی:2/52±19/53)،30 تکواندوکار پسر (سن1/83±14/85، قد:0/11±1/62، وزن:7/86±59/44، شاخص‏ توده‏ بدنی:1/03±22/44)،30 کاراته‏ کا دختر (سن:2/33±13/65، قد:0/10±1/56، وزن:1/05±48/56، شاخص‏ توده ‏بدنی:2/83±19/80)،30 کاراته‏ کا پسر (سن:1/90±14/00، قد:0/06±1/63، وزن:5/84±61/95، شاخص‏ توده بدنی:2/51±23/34) آزمون‏های FMS را انجام دادند.
یافته ها: ورزشکاران زن بطور معناداری در کاراته (0/004=p) و تکواندو (0/001=p) در نمره کلFMS نسبت به مردان پایین تر بودند. اما تفاوت معنی‏‏ داری بین دو رشته کاراته و تکواندو یافت نشد. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل در سطح معناداری(p≤0/005) استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: زنان ورزشکار با امتیاز 14 یا کمتر در نمره کل FMS در معرض آسیب بیشتری نسبت به مردان ورزشکار هستند. بطور کلی، نمره زنان ورزشکار بطور معناداری در مقایسه با مردان کمتر بود. این مطالعه به طور مستقیم عوامل درونی موثر بر الگوی حرکتی (فعالیت‏ عضلانی، کنترل عصبی- عضلانی و ثبات مرکزی) را مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین فقط می‏ توان حدس زد که چرا سطح معنی‏ داری نمره کل FMS در زنان نسبت به مردان کمتر است. تفاوت‏های جنسیتی از قبل شناسایی شده در فاکتورهای ذکر شده ممکن است بعضی از تغییرات در نمرات بین مردان و زنان ورزشکار را توجیه کند. این فاکتورها به طورکلی به عنوان بخش جدایی‏ ناپذیر از حرکات کاربردی و انجام موفقیت آمیز حرکات FMS پذیرفته شده ‏اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Studying the different Functional Movement Screen between males and females in karate and taekwondo
Authors
ali shamsi majeln, somaye moridi chofte, zahra habibi, akram rahman pour
Abstract
Introduction: Functional movement is the ability to produce and maintain a balance between mobility and stability along the kinetic chain while performing fundamental patterns with accuracy and efficiency. Functional movement Screen (FMS) is commonly used to assess movement capacity and determine injury risk.
Methodology: The purpose of this study was to investigate sex differences in FMS scores of Karate and taekwondo athletes. 30 male Karate athletes (age=14.00±1.90, height=1.63±0.06, weight=61.95±5.84, BMI=23.34±2.51), 30 female Karate athletes (age =13.65±2.33, height=1.56±0.10, weight=48.56±1.05 BMI=19.80±2.83), 30 male Taekwondo athletes (age =14.85±1.83, height=1.62±0.11, weight=59.44±7.86, BMI=22.44±1.03), 30 female Taekwondo athletes (age=14.56±1.31, height=1.6±0.08, weight=50.04±8.4 BMI=19.53±2.52) performed the FMS test in this study.
Results: Female athletes scored significantly lower on the total composite scores compare to male, karate females (p=-0.004) and taekwondo females (p=-0.001) points. But no significant difference between karate and taekwondo athletes founded.
Discussion: female athletes scored 14 or less on the FMS total composite score and significantly lower in general compared with male athletes, which suggests these female athletes may be at higher risk for injury. This study did not directly examine intrinsic factors that influence movement patterns (muscle activity, neuromuscular control, and core stability; therefore, we can only speculate on why FMS scores were significantly lower in females. Previously identified sex differences in mentioned factors may explain some of the variability in our scores between male and female athletes. Although muscle activity, neuromuscular control, and core stability are not directly measured by the FMS, they are generally accepted as integral to functional movement and successful completion of the FMS tasks.
Keywords
Functional Movement Screen, karate and taekwondo