بررسی تغییرات و علل بیومکانیکی ناهنجاری های اسکلتی در دانش آموزان دختر شش پایه تحصیلی ابتدایی شهرستان بجنورد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.110
کد مقاله : 3660-10THCONF
نویسندگان
1آموزش و پرورش
2دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: طبق آمار وزارت آموزش و پرورش کشور حدود 7/5 میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند که این آمار حدود 10% از کل جمعیت، آینده ساز جامعه را شامل می گردد. یکی از عوامل شایع که سلامت جسمانی و کاری افراد را در آینده تحت تاثیر منفی قرار می دهد، بروز ناهنجاری های اسکلتی می باشد که می توان با شناسایی علل بروز و پیشگیری آن را به حداقل رسانید. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات و علل بروز ناهنجاری های اسکلتی در دانش‌آموزان دختر شش پایه تحصیلی ابتدایی شهرستان بجنورد انجام گردید.
روش شناسی: 650 دانش آموز دختر مقطع ابتدائی در این تحقیق شرکت داشتند. 20مورد از ناهنجاری های اسکلتی آنها با استفاده از تجهیزات استاندارد ارزیابی ناهنجاری، در مکان کانون حرکات اصلاحی شهرستان بجنورد، مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای توصیف داده های آزمودنی ها و از تست رگرسیون لجستیک برای تعیین پیشرفت و تغیییرات نوع ناهنجاری ها در سطح معناداری 0/05 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج آمار توصیفی و استنباطی نشان می دهد که دانش آموزان پایه اول ابتدایی تنها دارای 1/45% ناهنجاری های اسکلتی سربه جلو بوده و دو ناهنجاری شانه نامتقارن و پشت گرد در این دانش آموزان مشاهده نشد. در حالیکه 35% دانش‌آموزان در پایه ششم ابتدایی مبتلا به ناهنجاری سر به جلو، 52/84% شانه نامتقارن و 21/95% عارضه پشت گرد می‌باشند که از نظر آماری افزایش داشته است. دیگر ناهنجاری ها اگر چه که افزایش داشته، لیکن از نظر آماری معنادار نبوده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که، دانش آموزانی که در پایه اول ابتدایی وارد مدرسه می‌شوند، تقریبا فاقد ناهنجاری‌های اسکلتی-البته به استثنا برخی موارد که جنبه وراثتی دارد- می باشند. لیکن دانش آموزان وقتی به پایه های چهارم و پنجم و ششم ابتدایی می‌رسند به دنبال حمل نادرست از کیف، وزن غیر استاندارد کتاب های آموزشی مبتلا به عارضه شانه نامتقارن و به دنبال استفاده مکرر از میز و صندلی غیر استاندارد، افزایش استفاده از تلفن همراه و کامپیوتر به شیوه نادرست، بطور معناداری دارای ناهنجاری های سر به‌جلو و پشت گرد می شوند. البته بر پژوهنده پوشیده نیست که اگر روند پیشرفت ناهنجاری و تغییرات و اکتساب آن در یک گروه از دانش آموزان بررسی می شد نتایج بهتر و به واقعیت نزدیک تر بود، لیکن از نظر زمانی محدودیت وجود دارد و از لحاظ اخلاقی نیز اجازه انجام چنین پژوهشی جایز نمی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Studying the biomechanical changes and the causes of skeletal abnormalities, in elementary schools girls of six grade in the Bojnourd city
Authors
Fahime Naghi Nejad, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Accordig to the ministry of education in Iran, about 7.5 milion elementary students are studidng now. Which this statistic makes 10% of the future of construction of population. One of the most common causes leaving negative effect on physical health is incidence of skeletal abnormalities, that can be minimize with identify causes and prevention. Therefore, this study was conducted to evaluate and determine of changes and the causes skeletal abnormalities in elementary school girls grad six in Bojnourd city.
Methodology: 650 elementary school girls participated in this study. 20 skeletal abnormalities were assessed with using standard equipment abnormalities assessed. Descriptive statistics were used to describe the subjects data and Logestic regression test was used to determine progress and changes abnormalities.
Results: The results of descriptive and inferential statistic indicate show that elementary school in first grad have gust 1.45% head forward abnormalities & don’t have any other. But 35% student suffer head forward abnormality 52.84 abnormality in shoulder, 21.95%suffer kyphosis, in six grade. That statistically increased. Although other abnormalities increased, but not statistically significant.
Discussion: The results of this research show that almost elementary student that start school are without any skeletal abnormalities in first grade of course except some of them with hereditary disorders. But, when student are in grad 4,5 or 6 looking for incorrect using of bag, non standard weight training book, repeated use of non- standard furnicher is a chair, strangely have head forward.
Keywords
skeletal abnormality, Student, Biomechanics