مقایسه مهارت های اجتماعی در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.111
کد مقاله : 3663-10THCONF
نویسندگان
1هیات علمی
2عضو هیات علمی
3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
چکیده
مقدمه: با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی، لزوم پرداختن به خصایص اجتماعی دانش آموزان و عاملهای مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود. تحقیقات نشان داده کسانی که در زمینۀ رشد اجتماعی به شکوفایی رسیده اند، به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته اند که می توانند با مردم به راحتی زندگی و سازگاری داشته باشد. با توجه به اهمیت ورزش در توسعۀ رشد اجتماعی دانش آموزان، بررسی اثرگزاری شرکت در فعالیتهای ورزشی انفرادی و گروهی در این توسعه ضروری به نظر می رسد. لذا هدف از انجام تحقیق مقایسه مهارت های اجتماعی در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی بود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه ورزشکاران مقطع راهنمایی رشته های تیمی و انفرادی شهر گرگان بودند که به صورت تصادفی 300 نفر (100 نفر غیرورزشکار، 100 نفر ورزشکار تیمی، 100 نفر ورزشکار انفرادی) در تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مهارت های اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آنوای یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین غیرورزشکاران با ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود دارد. از طرفی نمره مهارت های اجتماعی ورزشکاران رشته های تیمی نسبت به ورزشکاران انفرادی و غیر ورزشکاران بالاتر بود.
بحث و نتیجه گیری: ورزش های تیمی منجر به افزایش احساس بهزیستی و شادی که نقش مهمی را در سلامت روانی افراد داشته و اثرات مثبتی بر تمام جنبه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی فرد دارد، می شود در نتیجه به والدین و معلمان تربیت بدنی توصیه می شود که، کودکان را برای شرکت در رشته های تیمی، ترغیب کنند تا از این طریق رشد مهارت های اجتماعی آنها نیز ارتقا پیدا یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing Social Skills in individual and team Athletes
Authors
Amir Dana, Saleh Rafiee, Elmira Gozalzadeh
Abstract
Introduction: Given the complexity of social relations in contemporary society, the need for social characteristics of students and its related factors is more crucial than ever. Research's showed that Those who have flourished in the area of social development have achieved a level of proficiency in social relations can live comfortably with people (Mokrue et al., 2012). Given the importance of sport in the development of students' social development, review influencing individual and group participation in sports in this development seems essential.
Methodology: The aim of this study was to compare social skills in individual and team athletes. The study was causal-comparative and descriptive in method. The statistical population consisted of all individual and team athletes of guidance school level in Gorgan, Iran. Random samples of 300 individuals (100 non-athletes, 100 team athletes, 100 individual athletes) were participated in the study. A questionnaire was used to collect data. The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post hoc test
Results: The findings showed that there was a significant difference among non-athletes and individual and team athletes. The social scores of team athletes were higher than non-athletes and individual athletes.
Discussion: The team sports Increased sense of well-being and happiness, that play an important role in mental health and positive effects on all aspects of individual, family, social, educational and professional person. It is recommended to parents and teachers of physical education to encourage children to tend in team fields. That in this way promotes the development of social skills.
Keywords
social skills, Education & Training, Physical activity