مطالعه عملکرد اندام فوقانی و موقعیت قرارگیری کتف در افراد شانه نابرابر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.112
کد مقاله : 3665-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
2استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان،رشت،ایران
چکیده
مقدمه: موقعیت استخوان کتف و تراز شانه ها در وضعیت بدنی مطلوب و پیشگیری از آسیب از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که عضلات کمربند شانه ای و کتف اتصالات مشترکی دارند، هرگونه ناهنجاری و عدم تقارن در یکی از آن ها، موجب اختلال در عملکرد دیگری می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی موقعیت قرارگیری کتف و عملکرد اندام فوقانی در افراد دارای شانه نابرابر بود.
روش شناسی: آزمودنی های این پژوهش شامل 26 دانشجوی دختر با میانگین سنی 2/31±24/5 بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای ثبات عملکرد اندام فوقانی در زنجیره حرکتی بسته، از سمت برتر و غیر برتر افراد آزمون YBT-UQ گرفته شد و سپس میزان پروترکشن و چرخش کتف با استفاده از روش دیوتا محاسبه شد. پس از مشخص شدن طبیعی بودن توزیع داده ها توسط آزمون شایپروویلک، بمنظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تی زوجی توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
یافته ها: میانگین اختلاف سطح دو شانه 1/16±2/07 درجه بود. بین ثبات عملکردی اندام در سمت شانه بالا رفته و شانه پایین آمده تفاوت معناداری مشاهده نشد اما نمره آزمون در سمت شانه بالا رفته بیشتر بود. هم چنین بین میزان پروترکشن و چرخش کتف دو سمت، اختلاف معنادار نبود در صورتی که میزان آن در سمت شانه بالا رفته بیشتر از سمت پایین آمده بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اختلاف سطح اندک در شانه‌ها، به نظر می رسد ساختارهای مهم مانند عضلات در عملکرد آزمودنی های این پژوهش کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین به نظر می رسد در آزمون عملکردی مطالعه حاضر عوامل دیگری مانند ثبات ناحیه مرکزی بدن و قدرت عضلات اندام تحتانی موثر بوده اند که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of upper quarter functional & scapular position in people with Uneven shoulder
Authors
Zahra Hashemi, ali shamsi majeln, Zahra Habibi
Abstract
Introduction: Scapular position and shoulder alignment is very important in a good physical condition and injury prevention. Muscles of the shoulder girdle and scapula are common connection and abnormality or asymmetries in one of them, associated with another dysfunction. The purpose of this study was the study of upper quarter functional & scapular position in people With uneven shoulder.
Methodology: In the present study, 26 students selected with uneven shoulder at average of 24.5±2.31 years. Upper quarter balance test (YBT-UQ) was used for measuring functional stability in close kinematic chain of both dominant and non-dominant shoulder. Scapular protraction and rotation was measured according to Diveta method. After checking the normal distribution of the results with Shapiro-wilk, paired sample t-test were used in SPSS to analyze the data (version 16).
Results: The mean of difference shoulders was 2.07±1.16 degree. No significant difference was observed between functional stability of both Shoulders But the mark was more at upward shoulder side. No significant difference was observed between scapular protraction and scapular rotation of both Shoulders, while upward scapular protraction and scapular rotation were high more than downward shoulder.
Discussion: The mean of difference shoulders was 2.07±1.16 degree. No significant difference was observed between functional stability of both Shoulders But the mark was more at upward shoulder side. Due to slight differences in the level of the shoulders, seams the important structures such as muscles is less impressed in function in this study. Also seems that in this Functional test other factors such as core stability and lower extremity muscle strength are effective that has not been studied in this study.
Keywords
Upper quarter functional, scapular position, Uneven shoulder