تأثیر یک دوره‌ی کوتاه مدت پیش‌سرمایی و مکمل‌دهی کوآنزیم Q10 بر آنزیم‌‌های آنتی‌ اکسیدانی و آسیب عضلانی شناگران نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.113
نویسندگان
1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی در دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی در دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3دانشیار گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
4استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده ی پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، همدان، ایران
چکیده
مقدمه: شرکت در فعالیت‌های ورزشی شدید و طولانی مدت مخصوصاً در محیط گرم و شرجی با افزایش نشت الکترون از میتوکندری منجر به تولید گونه‌های واکنش‌پذیر اکسیژن (ROS) می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی استفاده از پیش‌سرمایی و مکمل‌دهی دو هفته‌ای کوآنزیم Q10 بر سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و کراتین کیناز (CK) سرمی، شناگران نوجوان در طول تمرینات سنگین و رکوردگیری شنای کرال سینه بود.
روش شناسی: 36 پسر سالم و داوطلب نخبه (سن 1/1±17/50 سال، میزان چربی بدن 1/75±14/55درصد) به صورت تصادفی در چهار گروه 9 نفره‌ی‌ مکمل‌دهی CoQ10 (روزانه 300 میلی‌گرم)، پیش‌سرمایی (غوطه‌ور در آب C○18±0/05)، مکمل‌دهی+پیش‌سرمایی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌ها طی پروتکل 18 جلسه‌ای صبح و عصر در تمرینات سرعتی و استقامتی شنا به مسافت 5 کیلومتر در هر جلسه شرکت کردند. خون‌گیری‌ سه مرحله‌ای، قبل از رکوردگیری اوّل و سپس قبل و بعد از رکوردگیری دوم در مسافت‌های 800، 200 و 50 متر جمع‌آوری شد. آنالیز داده‌ها با آزمون‌ تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرّر، تست تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 0/05 =α انجام گرفت.
یافته ها: تفاوت آماری معناداری برای مقدار سرمی آنزیم‌های SOD و CK بین گروه‌ها در مرحله‌ی اوّل خون‌گیری مشاهده نشد (P˃0.05). در مرحله‌ی دوم، گروه‌های پیش‌سرمایی و کنترل به طور معنادار نسبت به گروه‌های مکمل‌دهی و مکمل-دهی+پیش‌سرمایی افزایش نشان دادند (P˂0.05). در مرحله‌ی سوم، تفاوت معناداری بین همه‌ی گروه‌ها مشاهده گردید (P˂0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: مکمل‌دهی CoQ10 به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی و تنظیم‌گر دمای بدن از تغییرات نامطلوب آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و آسیب عضلانی در حین تمرینات سنگین ممانعت به عمل ‌می‌آورد. در حالی که پیش‌سرمایی به تنهایی مقدار سرمی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی را افزایش می‌دهد و احتمالاً دمای مرکزی بدن را کاهش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of Precooling and Coenzyme Q10 supplementation on Muscle damage and Antioxidant enzymes of Elite swimmers
Authors
Ali Emami, Asghar Tofighi, Siamak Asri-Rezayi, Behnaz Bazargani-Gilani
Abstract
Introduction: Severe and long physical activity especially in a hot and humid environment produces reactive oxygen species (ROS). This study aimed to investigate the effect of short-term the use of a two-week pre-cooling strategy and supplementation coenzyme Q10 (CoQ10) on superoxide dismutase (SOD) and creatine kinase (CK) serum in adolescent and elite swimmers during heavy and regular training and recording of freestyle swimming.
Methodology: 36 healthy males (mean ± SD; age: 17.5±1.1, body fat content: 14.55±1.75 %) were randomly selected and divided into four groups of CoQ10 (300 mg daily), precooling (immersion in the water 0.5±18○C), supplementation+ precooling, and control, each with 9 participants. During an 18-session protocol in the morning and evening, participants attended speed and endurance trainings for 5 km every session. A three-stage blood sampling was conducted before the first recording and before and after the second recording in 800, 200 and 50 m. Repeated measurement and the Bonferroni correction were used for the statistical analysis of the data (α=0.05).
Results: According to the results, there was no significant difference between the mean serum level of SOD and CK in the groups at the first stage of blood sampling (P>0.05). At the second stage, precooling and control groups show a significant increase compared to the supplementation and supplementation+precooling groups (P<0.05). At the third stage, a significant difference was observed among all groups (P<0.05).
Discussion: As an antioxidant and regulator of body temperature, CoQ10 supplementation prevented adverse changes of antioxidant and muscle damage enzymes during heavy trainings and swimming recording, decreasing their serum level. While precooling increased serum level of enzymes individually. Maybe, precooling decreases body core temperature of swimmers by itself.
Keywords
Coenzyme Q10, Pre-Cooling, Creatine kinase, Superoxide Dismutase, Elite Swimmers