ارتباط بین اعتماد سازمانی بااثربخشی( تمایل به ماندن، استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد)کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.115
نویسندگان
1هیئت علمی
2دانشجو
چکیده
مقدمه: وجود سازمان‌های مناسب در هر جامعه که بتوانند با اثربخشی و کارایی از عهده وظایف خود برآیند، از مهم‌ترین وسایل دستیابی به هدف، پیشرفت و ترقی است هدف از انجام تحقیق حاضر ارتباط بین اعتمادسازمانی ( نهادی )با تمایل به ماندن، استرس شغلی، رضایت شغلی، عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی،‌ هدف کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بوده که بر اساس آمار تعداد آنها 276 نفر تعیین شد. بر اساس جدول مورگان- کرجسای و به روش نمونه-گیری طبقه‌ای تعداد 160 نفر از مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) و اثربخشی چن (2004) استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس یافته‌های تحقیق بین اعتماد سازمانی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان ارتباط مثبتی وجود داشت. دیگر نتایج نشان داد که بین اعتماد نهادی با تمایل به ماندن، رضایت شغلی، و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت. یافته‌های مربوط به رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که 28/4 درصد از واریانس کل تغییرات اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان به اعتماد نهادی از ابعاد اعتماد سازمانی مربوط می‌شود.
بحث و نتیجه گیری: در نهایت می‌توان گفت که توسعه اعتماد در سازمان در ابعاد مختلف، به گونه‌ای که ارتباطات و همکاری میان افراد سازمان را تسهیل کند، به عنوان بخشی از سرمایه‌های اجتماعی و فکری سازمان محسوب خواهد شد که می‌تواند سازمان‌ها را در خلق و توسعه مزیت رقابتی پایدار و افزایش اثربخشی در تمام سطوح سازمانی یاری رساند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between organizational trust with effectiveness (desire to stay, job stress, job satisfaction, performance) Sport & Adolescent Org personnel of Sistan and Baluchestan Provience
Authors
Rohollah Arabmokhtari, Masoud Darabi, Zohreh Shahab Fard
Abstract
Introduction: Appropriate organizations in each community which can afford the effectiveness and efficiency of their duties of the most important means of achieving the goal, progress is. The aim of the present study the relationship between organizational trust (institutional) with a desire to stay, job stress, job satisfaction, performance) Sport & Adolescent Org personnel of Sistan and Baluchestan Provience.
Methodology: Research method is descriptive the purpose is Practical and the method of collecting information is field and the research tool is a questionnaire. The population of this research included all managers and official personnel of Sport & Adolescent Org Sistan and Baluchestan provience which was determined according to the number of 276 people. According to Morgan table and stratified sampling 160 managers and experts of Sport & Adolescent Org were selected as samples. To collect information from questionnaires organizational trust Alvnn et al. (2008) and questionnaires effectiveness Chen (2004) were used. To test the hypotheses use of the Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation and multiple regression were used.
Results: According to the study, between organizational trust and employees effectiveness Sport & Adolescent Org personnel of Sistan and Baluchestan provience, there was a positive correlation. The other results showed that between organizational trust and willingness to stay, job satisfaction, and job performance there was a significant positive correlation. The results of multiple regression showed that 28.4 percent of vChanges take effect sport & Adolescent Org personnel of Sistan and Baluchestan the total ariance is related to Institutional trust the dimensions of organizational trust.
Discussion: Finally we can say that the development of trust in the organization in different dimensions, so that facilitate communication and collaboration among employees As part of the organization's social and intellectual capital will be Which can help organizations in the creation and development of sustainable competitive advantage and enhance the effectiveness of assistance at all organizational levels.
Keywords
Side Trust, Turnover intentions, Job satisfaction, Job performance