مقایسه‌ نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی تیم ملی هندبال جوانان ایران با تیم‌های حاضر در مسابقات آسیایی 2014
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.116
نویسندگان
مسئول آموزش و دانشجویی واحد آذرشهر و مدیرگروه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: ابعاد بدنی عمومی و اختصاصی ورزشکاران در بسیاری از رشته های ورزشی ﻳﻜﻲ از مهمﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود. در این بین رشته‌ هندبال به دلیل داشتن پست‌های مختلف بازی نیازمند بررسی و شناخت ویژگی های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی خاص می‌باشد. در این تحقیق، نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران با تیم‌های حاضر در مسابقات آسیایی 2014 مقایسه گردید.
روش شناسی: در این تحقیق توصیفی کلیه بازیکنان شرکت کننده در مسابقات هندبال جوانان آسیا در سال 2014 تبریز به تعداد 146 نفر به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب شدند. شاخص‌های آنتروپومتریکی شامل وزن، قد، طول پا، طول دو دست، طول بازو، طول کف دست، عرض شانه، عرض لگن و عرض کف دست و شاخص‌های ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدنی(BMI)، درصد چربی بدن، آب کل بدن، نسبت دورکمر به باسن(WHR)، مقدار متابولیسم پایه (BMR)با استفاده از قرارداد ایساک در این ورزشکاران اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه مقادیر بدست آمده از هندبالیست‌های ایران و سایر تیم های آسیایی از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری آلفا کمتر از 0/05 استفاده ‌شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بازیکنان ایران (17=n) نسبت به سایر تیم های آسیایی (129=n) شامل قطر، کره جنوبی، ژاپن، عربستان، کویت، سوریه، عراق، عمان، بحرین و ازبکستان از قد، وزن، طول دو دست، طول بازو، طول کف دست، عرض لگن، شانه و کف دست بیشتری برخوردار بودند. در حالیکه بین طول پای بازیکنان ایران با ورزشکاران سایر تیم های آسیایی نفاوتی وجود نداشت و در فاکتور نسبت طول پایین تنه به قد بازیکنان ایران از نسبت پایین تری نسبت به سایر تیم های آسیایی برخوردار بود. همچنین در شاخص‌های ترکیب بدنی تیم ایران از آب کل بدن (TWB)و متابولیسم پایه(BMR) بیشتری داشتند، ولی بین شاخص‌های BMI، درصدچربی بدن و WHR تفاوت معنی داری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل می‌توان با توجه به ویژگیهای هندبالیستهای نخبه آسیایی در پستهای مختلف برای شناسایی بازیکنان مستعد هندبال در پست‌های مناسب درصد موفقیت تیم را بالا برد و شاخصی برای استعدادیابی در هندبال تعریف نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison anthropometric and body composition profile of the national team of Iran's youth handball teams at the Asian championships in 2014
Authors
Mahdi Peyvand
Abstract
Introduction: general and specific physical dimensions athletes in many sports is one of the most important success factors. In the field of play handball due to different posts require review and understand the specific characteristics of anthropometric and body composition. In this study, anthropometric and body composition profile young Iranian national team handball teams in the Asian Games in 2014 were compared.
Methodology: In the present study, all players participating in the Asian Youth Handball Championship in 2014 in Tabriz, 146 people were selected as the sample. Anthropometric parameters including weight, height, length of the legs, the hands, the arms, the hands, the shoulders, the hips and the hands and indices of body composition, including body mass index (BMI), percent body fat, total body water, waist to hip ratio (WHR), basal metabolic rate (BMR) using the contract Isaac was measured in the athletes. To analyze and compare the values ​​obtained from the Asian team handball player from Iran and other independent t-test at a significance level of alpha less than 0.05 was used.
Results: The results showed that Iranian players (n=17) compared to other Asian teams (n=129) includes Qatar, South Korea, Japan, Saudi Arabia, Kuwait, Syria, Iraq, Oman, Bahrain and Uzbekistan height, weight, two hands, arm length, hand length, hip width, shoulders and hands were more. The team also measures body composition of the water body (TWB) and Basal Metabolic Rate (BMR) had more, but the indices of BMI, body fat and WHR There was no significant difference.
Discussion: By use of the results and according to elite Asian handball players' characteristics in different position, the rate of success in choosing appropriate player for appropriate position can be improved and define an index for talent seeking.
Keywords
antrophometry, somatotype, elit player, handball