تاثیر سبک‌های یادگیری بر یادگیری مهارت پنجه والیبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.117
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
2دانشیار رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه ارومیه،ایران
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سبکهای یادگیری شامل واگرا، همگرا، همگون‌ساز و همگون‌گر بر یادگیری مهارت پنجه والیبال در دانشجویان بود. آموزش مهارت‌های حرکتی از جمله‌ موقعیت‌هایی است که در آن شناخت سـبک‌ یـادگیری‌ فـراگیران، به تسریع یادگیری و افزایش‌ عملکرد آنها‌ کمک‌ می‌کند. در‌ یـادگیری‌ حـرکتی‌ هدف، یافتن روش‌های کارآمد‌ برای‌ یادگیری‌ بهتر فراگیر است و تطبیق روش آموزش با سبک یادگیری فـرد مـنتج به ارتباط معنی‌دارتر و افزایش‌ یـادگیری‌ می‌شود.
روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی است. روش تحقیق بصورت نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون بود که گروه‌های 4 گانه برای ارزیابی سبک های یادگیری در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه بود که بصورت هدفمند 120 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش و اندازه گیری شامل پرسشنامه سبک یادگیری کلب (عباسزاده و همکاران، 1390) و آزمون مهارت پاس پنجه ایفرد بود. برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه نمرات در پیش‌آزمون و پس‌آزمون و همچین برای بررسی اثر تمرین در هر گروه از نمرات پیش تا پس‌آزمون، از آزمون تی همبسته استفاده شد.
یافته ها: نتایج تاثیر مثبت تمرین در هر چهار گروه با سبک‌های متفاوت را نشان داد، اما مقایسه اثرات بین گروه‌ها تفاوت معناداری نداشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که تمرین در تمامی 4 گروه تحقیق اثر معناداری بر یادگیری مهارت پاس پنجه دارد (p<0/05) همچنین نتایج نشان داد که تفاوتی در اثرگذاری بر یادگیری مهارت حرکتی بوسیله سبک یادگیری وجود ندارد(p>0/05)
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثر گذاری سبک‌های یادگیری بر یادگیری تکالیف حرکتی، پیشنهاد می‌شود اساتید و دست-اندرکاران تعلیم و تربیت با شناخت بهتر سبک یادگیری هرفرد و تلاش برای درک عوامل مؤثر بر آن، به اثربخشی بیشتر محیط یاددهی و یادگیری کمک کنند و در جهت شخصی‌سازی فرایند یادگیری بکوشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of learning styles on learning of volleyball passing skills
Authors
Soyesneh Nabizadeh, Fatemeh Sadat Hosseini
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the role of learning styles (diverging, converging, accommodating, assimilating) on students' learning of volleyball Passing skills. Motor skills tutorial is one of the situations in which recognizing learning styles of students help them improve their learning speed and their performances.The aim of motor learning is to find functional approaches which are more efficient. Besides, there should be a rational relationship between training and individuals learning style.
Methodology: The mode of study is of applied research. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design.Four groups were considered for the evaluation of learning styles. The statistical population was female students of Urmia University that 120 students were chosen purposefully. Measurement tools was Kolb's Learning style inventory (abbaszadeh et al., 1390) and AAHPERD volleyball skills test. Cronbach's alpha was used to determine the validity of the test. Analysis of one-way ANOVA was used to compare scores at pre-test and post-test and also to investigate the effect of exercise in each group from pre to post-test, paired t-test was used.
Results: Results showed the positive impact of exercise in all four groups who applied different styles, without significant difference among groups.The results of the analysis indicated that training in all four groups of research has a significant effect on learning of volleyball passing skills (p<0/05) .The results also showed that learning style has no effect on learning of motor skills (p>0/05).
Discussion: Due to the influence of learning styles on learning of motor tasks, it is suggested that teachers and educational professionals contribute to more effective learning and teaching backgrounds with a better understanding of individual learning style and trying to understand the factors affecting it.
Keywords
Learning Styles, Volleyball Passing Skills, Female Students