بررسی موانع توسعه رشته دو و میدانی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.118
کد مقاله : 3051-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان
2هیات علمی / دانشگاه اصفهان
3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: ورزش در سرتاسر جهان روند رو به رشدی دارد و کشور ما نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه، در حال ورود به عرصه‌های بین‌المللی است. دو و میدانی یکی از قدیمی‌ترین ورزش‌هاست و اولین رشته پر مدال در المپیک محسوب می شود و هر کشوری می تواند با برنامه‌ریزی و نگاه عمیق در این رشته مدال زیادی را نصیب خود کند. در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در سطح آسیا داشته‌ایم ولی احساس می‌شود که این بیشتر در قالب تک ستاره‌ها بوده و به طور اصولی و پایه‌ای به این رشته پرداخته نشده است. استان چهار محال و بختیاری با توجه به دارا بودن ارتفاع مناسب از سطح دریا و وجود مستعدان رشته‌ی دو و میدانی در این استان به عنوان یکی از قطب‌های دو و میدانی کشور توانایی بالقوه‌ای در بعد قهرمانی این رشته‌ی ورزشی دارد. به دلیل وجود این پتانسیل‌ها و استعدادهای ورزشی بالقوه و نیروهای ورزشی جوان و نوجوان در سطح استان ضرورت برسی موانع توسعه ورزش دو و میدانی در این استان اجتناب ناپذیر است.
روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان و ورزشکاران رشته دو و میدانی استان چهار محال و بختیاری شامل 220 نفرو نمونه آماری که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند 147 نفر بود. پرسشنامه این تحقیق محقق ساخته بود و روایی آن 0/81 بدست آمد،جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل میانگین، توزیع فراوانی مطلق، درصد، جدول و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون های t تک نمونه‌ای، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی مولفه ها و زیر مولفه‌ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که موانع مرتبط با حمایت مالی با میانگین رتبه 4/86، مدیریتی با میانگین 4/83، رسانه با میانگین 4/57، آموزش با میانگین 4/02 در رده چهارم قرار دارد و امکانات و تجهیزات سپس فرهنگ در رده های بعدی با میانگین 3/96 و 3/12 قرار گرفته اند و در اولویت اخر موانع مرتبط با نیروی انسانی با میانگین 2/64 قراردارد.
بحث و نتیجه گیری: رؤسای بالای کشوری می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و موقعیت دو و میدانی که مدال های زیادی در آن می‌توان کسب کرد و این که برخی مناطق در کشور مانند استان چهارمحال و بختیاری که دارای استعدادهای فراوانی در این رشته و برخورداری از جایگاه جغرافیایی خوب می تواند مدال های بسیار بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاورند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The study of development Barriers of Track and field in Chahar mahal and Bakhtiari province from the perspective of coaches and athletes
Authors
Mahboobeh Soleymani, Masood Naderiyan, Mehdi Salimi
Abstract
Introduction: sport has a growing trend throughout the word and our country, like other developing countries, is entering the international arena. Track and field is one of the oldest sports and the first sport at the Olympics which has received lots of medals. By planning and in-depth looking to this field each country can win lots of medals. In recent years, we witnessed some advances in Asia, however; it is felt that this was more in the form of single stars and generally this field has not addressed fundamentally. Having the proper height above sea level and having talented athletics in this field, Chaharmahal and Bakhtiari province is one of the poles of athletics in our country that has the potential ability to be the champion of this sport. Because of the potentials, sport talents, and young talented athletes in this province, the need to examine barriers to the development of sport of track and field in this province is inevitable.
Methodology: This research is a descriptive survey and is applicable in terms of purpose. The population of this study includes all 220 track and field coaches and athletes of Chaharmahal and Bakhtiari province from which a sample of 147 individuals were randomly selected. The questionnaire which is used for this research is designed by the researcher. The validity of the questionnaire was .81. To analyze data, descriptive statistics including mean, frequency distribution, percentage, standard deviation and inferential statistics including one sample t-test, Kolmogorov - Smirnoff, and Friedman tests were used to rank the components and sub-components.
Results: The results showed that the obstacles related to financial support with an average rate of 4.86, administrative barriers with an average rate of 4.83, media with an average rate of 4. 57 and education with an average rate of 4.02 are in the first four ranks. Facilities and equipment with an average rate of 3.96, and culture with an average rate of 3.12 are located in the next two ranks and the last priority of barriers related to human resources with an average of 2.46.
Discussion: According to the results of this study and based on the athletics position in our country that some areas like Chaharmahal and Bakhtiari province have lots of talents in this field and have a good geographical position, the authorities should consider measures that bring lots of medals in this field for the country.
Keywords
Coaches, Athletes, track and field, development barrier, Chahar mahalo bakhtiari province