تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.119
کد مقاله : 3053-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش،‎ ‎دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه خوارزمی، تهران،‎ ‎ایران.‏
2مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه خوارزمی، کرج،‎ ‎ایران.‏
3استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: یکی از چالش‌های پیش روی مربیان و پژوهشگران ورزشی شناسایی فاکتورهای جسمانی مؤثر بر عملکرد ورزشی است. یکی از راه‌های رایج شناسایی بهترین روش تمرینی، تحلیل و آنالیز این تمرین‌ها می‌باشد که تأثیرگذاری این تمرینات را بر فاکتورهای مختلف مشخص می‌سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی کشتی‌گیران نخبه‌ی جوان بود.
روش شناسی: شانزده کشتی‌گیر فرنگی کار جوان با میانگین سن 1±19/1 سال و وزن 17/3±74/9 کیلوگرم شرکت‌کننده در اردوهای آماده‌سازی تیم ملی در این تحقیق شرکت کردند. متغیرهای فیزیولوژیکی شامل وزن، درصد چربی بدن چربی، استقامت قلبی عروقی، توان بی‌هوازی اندام فوقانی و تحتانی، استقامت در قدرت بالاتنه، تنه و پایین‌تنه، چابکی و انعطاف‌پذیری بود. وزن و قد آزمودنی‌ها با استفاده از ترازوی و قد سنج سکا، میزان درصد چربی با استفاده از اندازه‌گیری چربی زیرپوستی سه نقطه‌ای با فرمول جکسون و پولاک، برای اندازه‌گیری استقامت قلبی و عروقی از تست یک مایل دویدن، از تست وینگیت سی‌ثانیه‌ای برای محاسبه توان بی‌هوازی اندام فوقانی و تحتانی، جهت سنجش میزان استقامت در قدرت بالاتنه از تست بارفیکس، استقامت تنه از آزمون دراز نشست، استقامت در قدرت اندام تحتانی ورزشکاران از تست پرش جفت دوطرفه، از تست دوی 9×4 متر برای سنجش میزان چابکی و برای ارزیابی میران انعطاف‌پذیری تنه و ران از آزمون خم شدن به جلو استفاده شد. آزمون قبل و بعد از هشت هفته دوره تمرینی (67 جلسه) مورد اندازه‌گیری گرفت. برای تعیین نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف و تحلیل آماری با استفاده از روش آماری مشاهدات زوجی (Pair sample t- test) در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج تفاوت معناداری در متغیرهای وزن، درصد چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر توان بی‌هوازی اندام فوقانی و تحتانی و استقامت بالاتنه رانشان داد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می‌رسد برنامه تمرینی اعمال‌شده بر کشتی‌گیران نخبه در متغیرهای فیزیولوژیکی وزن، درصد چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی تأثیرگذار می‌باشد که باعث افزایش کیفی عملکرد ورزشکاران خواهد شد. نتایج این تحقیق با نتایج میرزایی و همکاران و آراباسی و همکاران همسو بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of an eight-weeks high intensive special preparation exercise on selected physiological parameters of Young Elite wrestlers
Authors
Hamidreza Naserpour, Hadi Habibi, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: One of the challenges confronting the coaches and sport scientists to understand the physical factors contributing to successful performance. One the common methods to identify the appropriate training program for improving fitness level is the analysis of the effect of these practices on various factors of training exercises .The purpose of this study was to investigate the effect of an eight weeks high intensive exercise on selected physiological variables of elite wrestlers.
Methodology: Sixteen young wrestlers (age 19.1±1 years and weight 74.9±17.3 kg) attending the national Greco-Roman camps participated in this study. Physiological variables included in this study were, weight, body fat percentage, maximal oxygen consumption, upper and lower extremities anaerobic power, muscular endurance, agility and flexibility .Weight of subjects was measured by seca scale, Subcutaneous fat) 3 site (measurement was used to assess the body fat percentage with Jackson & Pollock formula, One Mile Jogging Test protocol was used to estimate vo2 max, Wingate test was required to assess the anaerobic power of the subjects, chine-up, sit-up and 1-min bilateral jump was used to assess the endurance, 4×9 m shuttle run test was required to assess agility, Sit and Reach Test was used to assess the trunk and thigh flexibility. These variables were measured before and after 8 weeks (67 sessions) specific exercise training. The normality of data was checked by Kolmogorov - Smirnov normality measure samples and data were analyzed with pair sample t-test to compare variables before and after training program, with a significance level of (P≤0.05).
Results: Results showed that there were significant differences between weight, body fat percentage, maximal oxygen consumption, maximum anaerobic power of upper and lower extremities and upper extremities muscular endurance of pre and post-test.
Discussion: According to the results of this study, it seems that applied training program had main effect on physiological variables such as weight, body fat percentage, maximal oxygen consumption, anaerobic power and muscular endurance of elite wrestlers that will increase the qualitative athletic performance. Results of this study were corresponded with Mirzaie and Arabaci and colleagues' research.
Keywords
High Intensive Exercise, Physiologic, Wrestler, elite