اثر تمرین هوازی و سن بر میزان ایمونوگلوبولینهای سرمی در افراد غیرورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.120
نویسندگان
1دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایراk.
2دانشگاه آزاد واحد ایلام
چکیده
مقدمه: ایمونوگلوبولین (Ig) واسطه محلول و مهمی است که باعث ایجاد ایمنی هومورال در مقابل عوامل بیماریزا از قبیل باکتریها، ویروسها و انگلها می شود و حدود 20% پروتئینهای سرم را تشکیل میدهد. سرکوب دستگاه ایمنی هومورال، در پاسخ به عواملی همچون افزایش رویارویی با پاتوژنها، رژیمهای غذایی نامناسب، استرس روانی، کم خوابی و تمرینات ورزشی سنگین بروز بیماریهای عفونی را تسهیل می سازد. بیشتر پژوهشهای صورت گرفته به بررسی اثرات فعالیتهای ورزشی حاد بر اجژاء مختلف دستگاه ایمنی بزرگسالان پرداخته اند و اطلاعات کمتری در مورد کودکان و نوجوانان وجود دارد. شواهد قانع کننده ای در مورد آثار سنی بر پاسخهای ایمنی به تمرین ورزشی منظم وجود ندارد.
اگر چه تاکنون مطالعه ای به مقایسه همزمان نوجوانان و بزرگسالان تحت شرایط تجربی یکسان نپرداخته است اما بررسی دقیق داده ها نشان میدهد، دامنه تغییرات سلولهای ایمنی در آزمودنیهای جوانتر کمتر از بزرگسالان است. گزارش شده است که انجام فعالیت ورزشی مشابه به تغییرات کمتری در برخی اجزاء سلولی و محلول سیستم ایمنی در پسران نابالغ در مقایسه با مردان بالغ منجر می شود (2). با اینحال، مطالعه ای که به بررسی پاسخهای ایمنی هومورال نوجوانان و بزرگسالان غیرورزشکار پس از شرکت در یک دوره تمرین هوازی با شدت و حجم مشابه وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین هوازی بر میزان ایمونوگلوبولینهای سرمی در افراد غیرورزشکار نوجوان و جوان اجرا شد.
روش شناسی: ده پسر نوجوان (دامنه سنی 13- 17 سال) و 10 مرد جوان (دامنه سنی 20- 30 سال) برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. آزمودنیهای دو گروه 25- 40 دقیقه تمرین هوازی را با شدت 55- 75 درصد حداکثر ضربان قلب، سه جلسه در هفته و طی 8 هفته اجرا کردند. نمونه های خونی پیش و پس از تمرینات هوازی در محدوده زمانی یکسان جمع آوری شد. جهت اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای A، G و M سرم از روش نفلومتری و کیت انسانی MININEPH ساخت شرکت Binding Site کشور انگلستان استفاده شد.
یافته ها: میزان IgA، IgG و IgM سرمی دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری با هم نداشت، و در پس آزمون نیز تغییر معناداری نیافت. مقایسه درون گروهی نشان داد بین میزان ایمونوگلوبولینها در پیش آزمون و پس آزمون هر گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد 8 هفته تمرین هوازی در میزان ایمونوگلوبولینهای سرمی افراد غیرورزشکار تغییری ایجاد نکرد. به علاوه، نتایج ما شواهدی را فراهم می کند که تغییرات ایمونوگلوبولینها در پاسخ به تمرین هوازی وابسته به سن آزمودنیها نیست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of aerobic training and age on serum immunoglobulins levels in non-athlete subjects
Authors
Abdol Hossein Taheri Kalani, Ahmad Karimi Rad
Abstract
Introduction: Immunoglobulin (Ig) is an important soluble mediators against pathogens such as bacteria, virus and parasite and formation about 20% of proteins in serum. Suppression of humoral immune system in responses of factors such as reapeted pathoges, inappropriate diet, psychological stress, lack of sleep and heavy exercise facilitated infectious diseases. More research has been conducted about the acute effects of exercise on the immune system in adults, and few information exist about children and adolescent. Although, no study to date that compare the simultaneous adolescents and adults on same experimental trail, but data indicated that alternation of immune cell in youngers is lower than adults. It is reported that perform same exercise cause less change in some components of immune parameters in boys compared with men. However, no study that investigate humoral immune responses adolescent and adults after perform aerobic training with same intensity and volume. The aim of this study was to explore the effect of aerobic training on immunoglobulins levels in non- athlete adolescent and young individuals.
Methodology: Ten boys with age range 13- 17 yr, and 10 men with age range 20- 30 yr, volunteers to participate in this study. Subjects in both groups performs 25- 40 min aerobic training with 55-75% maximal heart rate, three session per days for 8 weeks. Before and after intervention blood sample were collected to measure immunoglobulins levels with Nephlometry methods and MININEPH kite.
Results: In pre- and post test immunoglobulins levels no significantly difference between both groups. Within group comparison indicated that, immunoglobulins levels no significantly changes in pre- and post test in each group.
Disscusion: This results indicated that, 8 weeks aerobic training no effects on immunoglobulins levels in non-athlete individuals. Also, our finding providing evidence that alternation of immunoglobulins levels in response to aerobic training not dependent to age of subjects.
Keywords
Aerobic training, humoral Immunity, Non-athlete, age