بررسی اثر بخشی تبلیغات با استفاده از بازی های رایانه ای بر آگاهی مصرف کنندگان از برند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.121
کد مقاله : 3675-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
2استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
چکیده
مقدمه: بازی های رایانه ای د ر زمره جذابترین های زندگی امروزی است . شرکت ها با آگاهی ا ز این واقعیت می کوشد تا با استفاده ا ز تبلیغات د ر لایه های آشکار و پنهان این بازی ها ، حضوری پراقتدار داشته باشد ؛ با این هدف که به بیشترین فروش کالا و خدمات نائل آید .
روش شناسی : تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف،کاربردی و از حیث روش، نیمه تجربی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام شد . تعداد 51 نفر نمونه بعد ا ز استفاده ا ز بازی های رایانه ای د ر چند مرحله به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند . پایایی ابزار با استفاده ا ز آزمون آلفای کرونباخ 0/91 بدست آمد . به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ا ز روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و ضمناٌ برای انجام محاسبات و پردازش اطلاعات از بسته های نرم افزاری S P S S استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد تبلیغات مورد استفاده د ر بازی های رایانه ای بر آگاهی مصرف کنندگان ا ز برند تاثیر معنی داری دارد (0/001=P)
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت بازی های رایانه ای ر ا نباید صرفا پدیده ای برای سرگرمی کودکان و نوجوانان دانست. این بازی ها اغلب به ابزار تبلیغاتی مهمی توسط شرکت ها د ر جهت دستیابی به اهداف فروش تبدیل شده اند .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Examination the effectiveness of advertising using in computer games on the consumer awareness of the brand
Authors
Ehsan Asadollahi, Farshad Tojari
Abstract
Introduction: Computer games are among the most fascinating of modern life. Companies are aware of the fact tries to use layers overt and covert advertising the games, have Praqtdar person; The aim will be to achieve the highest sale of goods and services.
Methodology: Due to the nature and purpose of the present study, functional and in terms of methods, semi-empirical and in terms of searching for data, quantitative survey was carried out i n a way. 0/ 91 reliability test using Cronbach's alpha w a s calculated. I n order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods and also for the calculation and information processing software packages S P S S was used .
Results: The results showed advertising used i n computer games has a significant impact o n consumer awareness o f the brand (P-Value= 0/001).
Discussion: According to the results of the study can be said to be merely a phenomenon of computer games for children's entertainment. These games are often an important promotional tool by companies in order to achieve sales targets have become.
Keywords
Effectiveness of advertising, computer games, brand awareness, consumers