تحلیلی بر نقش شغل در ورود ورزشکار به عرصه قهرمانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.122
کد مقاله : 3676-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
2موسسه آموزشی بینالود
3دانشگاه آزاد مشهد
4دانشگاه آزاد
چکیده
مقدمه: موضوع اشتغال و بیکاری نیروی انسانی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جهان است کـه در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش و سهم بیشتری بر توسعه آن دارد. در این میان ورزشکاران نیز با توجه به زمان زیادی که صرف تمرین و حضور در میادین ورزشی می کنند، نگرانی های زیادی در خصوص اشتغالشان دارند و گاها این مساله به عنوان یک عامل بازدارنده مانع از پرداختن آنها به ورزش می شود. هدف از ایـن پژوهش، بررسی وضعیت اشتغال ورزشکاران استان خراسان رضوی و حضور آنان در عرصه قهرمانی است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر نوع تحقیق ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است. از نظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی و با روش تدوین سناریو انجام گردیده است. پس از تشکیل 5 جلسه خبرگان ورزش قهرمانی استان رضوی، عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی شناسایی و در نهایت دو پرسشنامه‌ی میزان تاثیرگذاری و عدم‌قطعیت آن طراحی گردید (آلفای 97%). کلیه محاسبات آماری به وسیله نرم افزارهای Spss18 وLisrel8.30 انجام گرفت.
یافته ها: شوارتز در کتاب "هنر دورنگری" معتقد است، هدف از برنامه‌ریزی بر پایه سناریو، کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آن‌ها نسبت به واقعیت‌های پنداری و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آن‌ها به "واقعیت‌های موجود" و یا "واقعیت‌های در حال ظهور است". همچنین معتقد است، نتیجه نهایی برنامه‌ریزی بر پایه سناریو، ترسیم نقشه درست و دقیق از آینده نیست، بلکه هدف آن اصلاح و بهبود نظام‌مند تصمیم‌های مربوط به آینده است. بر این اساس عامل اشتغال ورزشکاران با بار عاملی 87% به عنوان سومین عامل مهم بعد از حمایت حامیان مالی و خصوصی سازی به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش اجتماعی ورزش در برقراری ارتباطات بین‌المللی و همراهی آن با مفاهیمی از قبیل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، انسجام فرهنگی، شیوه زندگی سالم، آموزش، برابری جنسیتی و عاملی برای ترویج صلح در جهان، که می‌تواند یاری‌رسان بسیار خوبی برای سیاست‌مداران باشد، به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه به اشتغال ورزشکاران برای کشورها ضروری می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analyzing the role of jobs in athletes entering into the arena champions
Authors
Fereshte Adib roshan, Babak Azimi Sanavi, Hossein Peymanizad, Hasan Doust Mohamadi
Abstract
Introduction: Employment and unemployment manpower is one of the most important global problems in developing countries due to the imbalance of economic structures, social, cultural and political contributions on developing it. The aim of this study was to investigate the employment status of Khorasan Razavi athletes and their participation in the championship.
Methodology: This study composition in terms of methods and survey documents. Nature based on scientific methods seeking future and scenario analysis has been done. After the fifth meeting of experts championship Razavi province, the main factors affecting the development of athletics identify and ultimately the effectiveness and Dm‌Qtyt it was developed two questionnaires (97% alpha). All statistical analysis was done by software Spss18 and Lisrel8.30.
Results: Schwartz's book "The Art of vision" believes that the purpose of planning based on scenarios, helping leaders to change attitudes and bring them to realities though more view them as " available reality "or" emerging realities". It also believes that the final outcome scenario-based planning, accurate mapping of the future, but aims to systematically improve futuristic decisions.
Discussion: According to the social role of sport in international communication and its association with concepts such as economic development, social development, cultural integrity, healthy lifestyles, education, gender equality and a factor for promoting peace in the world , which can be a good help for politicians (Gabri et al., 2016), it seems more necessary than ever due to the employment of athletes is essential.
Keywords
employment sportsmen, athletics, job analysis