تاثیر 8 هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر میزان قوس کمری دانش آموزان دختر 15-12 ساله مبتلا به پشت صاف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.123
کد مقاله : 3677-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه : بیش ترین ناهنجاری وضعیتی ستون فقرات در دختران رخ می دهد، وجود این ناهنجاری ها به علت ضعف عضلانی اسکلتی باعث بروز مشکلات پاسچری در این گروه می گردد. هدف از این مطالعه تاثیر 8 هفته تمرینات NASM بر میزان قوس کمری دانش آموزان دختر بود.
روش شناسی : در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 500 نفر از دانش آموزان دختر 12 تا 15 ساله مدارس شهرستان بهبهان به عنوان نمونه اولیه از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد غربالگیری (صفحه شطرنجی) قرار گرفتند. اطلاعات موردنیاز از طریق خط کش منعطف (سنجش قوس کمر) ، تست یک بار بیشینه (سنجش قدرت عضلات پشت) ، دامنه حرکتی (تست تفییر یافته شوبر) اندازه گیری شد ، در پایان تعداد 22 نفر از دانش آموزانی که دارای زاویه انحنای کمتر از 20 بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات NASM (سن 1/14±13/5سال، قد 8/33 ± 158/09 متر ، وزن 7/43 ±55/55 کیلو گرم )و کنترل (سن 1/74 ± 13/9 سال، قد6/74 ± 155/91 متر ، وزن 0/09± 54 کیلوگرم ) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرینات شرکت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین قوس کمری(0/000= F=166/9، P)، قدرت عضلات تنه (0/000= F=6/333، P)، دامنه حرکتی تنه (0/000= F=31/12، P)دانش آموزان قبل و بعد دوره تمرینی در گروه تجربی با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده گردید (P=0/05).
بحث و نتیجه گیری: تمرینات NASM می تواند روش مفید و مناسبی برای افزایش قوس کمری و بهبود قدرت عضلات پشت، دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به ناهنجاری های پشت صاف باشد و از بروز مشکلات و ناراحتی های دوران پیری بکاهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of eight weeks exercises of the National Academy of Sports Medicine (NASM) on the Lumbar Lordosis of the 12-15 years old female students with straight back syndrome
Authors
Mohabbat Sardari, Gholam Ali Ghasemi
Abstract
Introduction: The most prevalent spinal column abnormality occurs in girls due to the musculoskeletal weakness and results in postural problems. This study aims to investigate the effect of eight weeks exercises of the National Academy of Sports Medicine (NASM) on the lumbar curvature of the female students.
Methodology: In this Quasi‐Experimental method more than 500 female students between 12 -15 years of schools in Behbahan as a prototype sampling method selected (checkerboard pattern)and screened respectively. The required information by flexible ruler (measuring lumbar lordosis), one repetition maximum test (measuring back muscles strength), range of motion (Schober transformed test ) were measured. At the end of 22 students who had an angle of curvature of less than 20, were selected and randomly divided into two groups such as NASM exercises (age 14.1±5.13 years, height 33.8±09.158 m, weight 43.7±55.55 kg) and control group (age 74.1±9.13 years, height 74.6±91.155 meters, weight 09±00.54 kg). The experimental group participated for 8 weeks, 3 sessions of 60 minutes in the exercises. Data analysis was performed using ANCOVA.
Results: The results showed a significant relationship between lumbar lordosis (P=0.000, F=166.9), strength of trunk muscles (P=0.000, F=6.333), and range of motion of the trunk (P=0.000, F=31.12) of the students before and after training course in the experimental group and the control group (P = 0.05).
Discussion: NASM exercise may be considered as an efficient method for increasing the lumbar lordosis, improving the strength of the back muscles, range of the trunk motion of the students with Straight Back Syndrome and prevent the problems in aging.
Keywords
NASM Exercises, Straight Back, Strength of the Muscles, Range of motion