تعیین موانع مشارکت بانوان شهر لار در فعالیت های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.124
کد مقاله : 3678-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار
2استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار
چکیده
مقدمه: ورزش یکی از راه هایی است که افراد می توانند به کمک آن بر فشارهای جسمی، روحی، روانی و اجتماعی ناشی از زندگی در دنیای متلاطم و پرتنش امروزی فایق آیند. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین موانع مشارکت بانوان شهر لار در فعالیت های ورزشی است.
روش شناسی: این تحقیق بر اساس ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی(پیمایشی) است. همچنین داده‌های پژوهش به کمک روش میدانی جمع-آوری شده‌اند و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری در این پژوهش، را کلیه بانوان شهر لار تشکیل می دادند و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و بر اساس نامحدود بودن جامعه برابر با 384 نفر در نظر گرفته شد برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه میر غفوری (1388) استفاده شده است . برای اولویت بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده گردید. سطح معنی داری در این پژوهش 0/05≥ P تعیین شد. محاسبات آماری به وسیله نرم افزار spss نسخه 20 انجام شد.
یافته ها: نتیجه بدست آمده نشان می دهد که مهمترین عامل بازدارنده در عدم حضور بانوان شهر لار دراستفاده از باشگاه های ورزشی عوامل بازدارنده اجتماعی می باشد. همچنین در بررسی سایر عوامل، موانعی دیگر مانند اطلاع رسانی نا مناسب در مورد ورزش در باشگاه ها، کمبود وقت و زمان به علت مشغله زیاد کاری، مراقبت از فرزند و وظایف خانه داری، وجود فرهنگ مرد محوری در جامعه ی ورزش شهر لار ،مهمترین عوامل بازدارنده در حضور بانوان شهر لار در باشگاه های ورزشی هستند.
بحث و نتیجه گیری: بانوان با مشارکت مستمر در ورزش و حضور در باشگاه‌های ورزشی نه‌تنها باعث سلامتی و شادابی خود بلکه موجب سلامت افراد خانواده خود می‌باشند زیرا زنان و مادرانی که به ورزش اهمیت می‌دهند قطعاً خانواده خود را نیز به سمت ورزش سوق می‌دهند. امید است مسئولان با توجه به اهمیت و ضرورت جایگاه ورزش در سلامت خانواده‌ها و درنتیجه سلامت جامعه، راهکارهایی برای رفع این موانع و مشکلات یافته و برای مشارکت بانوان در ورزش این مشکلات را مرتفع سازند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determining the obstacle of women participation in sport activities in Lar city
Authors
Mitra Moradi, Somaye Kashrafi Fard
Abstract
Introduction: Exercise is one of the ways that people can help to overcome on the pressures of physical, emotional, social and psychological stress of living in today's turbulent world. The aim of this study was to determine the barriers to participation of women in sporting activities in Lar city.
Methodology: This research is descriptive (surveys) research, the research data were collected through field study and in terms of goal is an applied research. Statistical population of this study included all women of Lar city and the sample with using Morgan table and on basis of unlimited of population were considered equal to 384. To collect the data, a questionnaire of Mir Ghafuri (2009) was used. Friedman test was used to prioritize obstacles. The significance level in this study P ≤05.0 was determined. Statistical analysis was performed by spss software version 20.
Results: The result shows that the biggest factor in the absence of women in Lar City is the social barriersuse to participate in sports clubs. It also studies other factors, other obstacles such as lack of proper information about sports clubs, lack of time because of busy work, Child care and housekeeping tasks, male-dominated culture of the sport in society of Lar City, the most important inhibitory factors of women's participation in sports clubs in Lar City.
Discussion: Women with regular participation in sports and sports clubs not only help to health of themselves but also they helps to her family's health and happiness, because women and mothers who are exercising are definitely lead to their family's to sport. It is hoped liable with respect to the importance and necessity of the sport in family health and as a result population health, finding guidelines to eliminate these problems and fix the problem to participation women in the sport.
Keywords
barriers to sport participation, Women, Lar City, Sports clubs