تاثیر صعود با سه شدت متفاوت بر ترکیب بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی مردان کوهنورد آماتور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.125
نویسندگان
1گروه تربیت بدنی , واحد بجنورد ,دانشگاه آزاد اسلامی ,بجنورد ,ایران
2گروه تربیت بدنی, دانشگاه فردوسی مشهد,ایران
چکیده
مقدمه: قرار گیری اولیه در ارتفاع،شرایط هایپوکسی وکاهش فشار اکسیژن ، را در عضلات اسکلتی و قلبی افزایش داده و موجب سازگاری هایی در ورزشکاران از جمله بهبود عملکرد و کسب رکورد بهتر آنان در سطح دریا می شود.هدف از این مطالعه مقایسه اثر صعود به ارتفاع سه هزار متر با سه شدت متفاوت(سبک،متوسط،شدید) برحداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی کوهنوردان مرد آماتور می باشد.
روش شناسی:این پژوهش نیمه تجربی در ماه مهر1395 روی 36 کوهنورد مرد آماتور با میانگین سنی 3/5±25/56 ،وزن1/02 ±71،قد 5/29±1/76 انجام گرفت.که باسه شدت60-70-80 درصدحداکثرضربان قلب بیشینه به قله آق چانقر با ارتفاع 3000 متر از سطح دریا و باشیب 5/86±12/45 درجه و دمای 4/54±10درجه و رطوبت 5/10±37 میلیمتر جیوه و فشار بارومتریک هوا 39/09±761 درسه گروه تجربی مرد (n=3*12) صعود کردند.حداکثر اکسیژن مصرفی توسط آزمون پله فورستری در سه مرحله پیش آزمون(ارتفاع 1100 متر) قبل از صعود و روی قله به ارتفاع 3000 متر و پس از بازگشت از قله در ارتفاع1100 متر اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آنوای یکطرفه و اندازه گیری های مکرر با سطح معنی داری (0/05)استفاده گردید.
یافته ها:بین سه گروه تجربی با سه شدت متفاوت بر ترکیب بدن کوهنوردان تفاوت معنا داری وجود دارد.در مقایسهvo2max بین سه گروه تجربی باشدت های مختلف تفاوت معنی دار وجود ندارد (0/05>p).
بحث و نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر،به نظر می رسد صعود با شدت های مشخص(سبک، متوسط، شدید ) به ارتفاع سه هزار مترموجب کاهش وزن،شاخص توده بدن، نسبت دورکمر به لگن ودرصد چربی افراد می گردد.در حداکثر اکسیژن مصرفی کوهنوردان تغییری ایجاد نشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of ascent to altitudes with three different intensity on Vo2max and body composition in Amateur male mountaineers
Authors
Mahdi Mavaddati, Mehrdad Fathi, Bahman Jabari, Mahmod Akrami
Abstract
Introduction: Early positioning in altitude increases hypoxia and Oxygen pressure reduction, hypoxia level inducing factor and vascular endothelial growth factor in skeletal and cardiac muscle and causes adaptation in athletes as function improvement and their better record in sea level. This study purpose is Comparing effects of ascent to three thousand meter altitude with three different intensity on Vo2max and body composition in amateur male and female mountaineers.
Methodology: This semi-experimented research was done on 60 amateur male mountaineers with 25 to 26 years old mean, 57 to 72 KG weight, 22 to 25 KG/m2 BMI and 40 to 45 mL/Kg/min Vo2max. Subjects ascended to 3 thousand altitude Salvak mountaintop with three different intensity of maximum heart rate(60-70-80), 12.45±5.86% gradient, 9.74±4.54°C and 36.91±5.10% humidity and 761±39.04 mmHg barometric pressure in three female experimental groups (n=3*10) and three male experimental groups (n=3*10). Bloodletting and statistical data was measured in three stages, before ascending, immediately after ascending to altitude, 2 hours after residence in three thousand altitudes. One way ANOVA was used along repeated measurements with significance level (0/05) for data analysis.
Results: Study the results showed changes in mountaineer's body composition but Vo2 max was observed insignificant in three male groups.
Discussion: According to recent project results, it seems that acceding to three thousand altitudes with definite intensity caused Vo2maxincreasing in addition to energy economic consumption and at last athletes function improvement.
Keywords
Altitude, hypoxia, Body composition, VO2max, Amateur Climber