آیینه درمانی (mirror therapy)، روشی نوین بر مبنای عملکرد نورون های آیینه ای: بررسی قلمروسنجی (scoping review)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.126
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی
3عضو هیات علمی
چکیده
مقدمه: آیینه درمانی مداخله ای است که در آن از آیینه برای ایجاد بازتاب اندام غیرمبتلا استفاده می شود، بنابراین بازخورد حرکتی بهنجار برای اندام فلج یا قطع شده ارایه می دهد و موجب بهبود یادگیری و کنترل حرکتی می شود؛ با استفاده از این راهکار پروتوکول های تمرینی و درمانی گوناگونی قابل طراحی و اجرا است. مفهوم آیینه درمانی از نظر عصب-روانشناختی اثبات شده است. شواهد پیشنهاد می کند که مناطق قشری حرکتی یکسانی که طی مشاهده حرکت فعال است، در اجرای اعمال مشاهده شده هم فعال می شود.
هدف مطالعه حاضر عبارت بود از بررسی تعداد و ماهیت مطالعات مربوط به آینه درمانی در حوزه سلامت.
روش شناسی: در این مطالعه از روش بررسی قلمروسنجی (scoping review) استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات از جستجوی پایگاه داده های PubMed، ISI web of science، Cochrane Library ، Science-direct و ProQuest با استفاده از کلیدواژهای “mirror therapy” و “mirror neuron” و "motor learning"استفاده شد. مطالعه طی مراحل شناسایی پرسش پژوهش، شناسایی مقالات مرتبط، انتخاب مطالعات، طبقه بندی داده ها، و مقایسه، خلاصه کردن و گزارش یافته ها صورت پذیرفت. ملاک های ورود مقالات به مطالعه شامل مطالعات بررسی نظام مند، کارآزمایی بالینی و تک موردی ، زبان فارسی و انگلیسی، مقالات چاپ شده در مجلات peer-reviewed بود.
یافته ها: در مجموع 46 مطالعه وارد تحقیق شد. در بیشتر مطالعات تاثیر آیینه درمانی بر بزرگسالان دچار اختلالات سکته مغزی، قطع عضو، سندروم درد منطقه ای پیچیده (complex regional pain syndrome)، و سایر جراحی های دست مورد بررسی واقع شد و تنها 2 مطالعه به آیینه درمانی در حوزه کودکان (فلج مغزی) پرداخته بود. در تحقیقات اندام های فوقانی، اندام های تحتانی و اندام های خیالی آماج مداخله قرار گرفتند. کارکردهای حرکتی، کارکرد دستی، کارکرد اندام تحتانی، درد خیالی، درد، بازیابی حسی، توازن و تعادل، فعالیت های روزمره زندگی و غفلت دیداری فضایی (visual special neglect) ملاک های اولیه یا ثانویه اندازه گیری نتیجه در پژوهش های مربوط به آیینه درمانی بودند. آیینه درمانی در الگوهای سنتی، تکلیف مدار (task-oriented)، مبتنی بر منزل (home-based)، خود-اجرا (self-administrated) و تلفیق با سایر روش ها (همچون تحریک حسی پیکری یا حرکت درمانی با محدودیت اجباری) ارایه شده است.
بحث و نتیجه گیری: اگرچه پژوهش های مربوط به اثربخشی آیینه درمانی در بزرگسالان از نظر تعداد و تنوع قابل قبول رو به رشد است، در حوزه کودکان باوجود نیاز شدید کمبود شدید ملاحظه می شود. لازم است در خصوص مقایسه اثربخشی الگوهای ارایه آیینه درمانی مطالعات بیشتری صورت گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Mirror therapy, a novel method based on function of mirror neuron, a scoping review
Authors
Hossein Sourtiji, Fatemeh Mohamadian, Fatemeh Mohammadian
Abstract
Introduction: Mirror therapy is an intervention on which mirror is used to create the reflex of healthy limb and provides normal movement feedback to paretic or amputee limb and results in improvement of motor learning and control. Based on this strategy a variety of practical and therapeutic protocols could be planned and performed. Mirror therapy is an intervention on which mirror is used to create The concept of mirror therapy has been substantiated neurophysiologically. Evidence suggests that the same cortical motor areas that are active during observation of movements are involved in the performance of the observed actions.
Methodology: Scoping review method was used to this study. In the process of data gathering, PubMed, ISI web of science, Cochrane Library, Science-direct and ProQuest data bases were searched for the keywords “mirror therapy”, “mirror neuron” and “motor learning”. The present scoping review included four steps: searching for relevant publications; selecting publications on the basis of predefined inclusion criteria; extracting data; and collating, summarizing and reporting results. Inclusion criteria included systematic review, clinical trials and single subject studies, Persian and English language, and peer-reviewed journal articles.
Results: A total of 46 studies met the criteria for full article review. In most studies the impact of mirror therapy in adults with stroke disorder, amputation, or complex regional pain syndrome, and other operations of the hand that were studied. Only 2 studies in the field of mirror therapy in children (cerebral palsy) was reported. upper limbs, lower limbs and phantom limbs were targets of interventions. Motor functions, hand function, lower limb function, phantom pain, pain, sensory recovery, balance, activities of daily living and visual-spatial neglect were primary or secondary outcome measures in studies of mirror therapy. Mirror therapy has been provided in traditional, task-oriented, home-based, self-administered patterns and in combination with other methods (such as somatosensory stimulation or constraint induced movement therapy).
Discussion: Although research into the efficacy of mirror therapy in adults is growing and acceptable in number and diversity, the comparison of the effectiveness of mirror therapy is necessary to see patterns more studies to be done. While much need there is in the field of children, a severe shortage can be seen. it is necessary more studies to be done in order to comparison of different patterns of mirror therapy.
Keywords
mirror therapy, mirror neuron, Motor learning, Motor control