ارتباط رفتار سیاسی با تعهد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.127
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
چکیده
مقدمه: رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان یا عدم توافق در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می پذیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط رفتار سیاسی با تعهد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان تهران می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق ، همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران به تعداد 182 نفر بود و نمونه ی پژوهش با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 105 نفر بدست آمد. از پرسش نامه رفتار سیاسی (فلک و همکاران، 1999) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مهیر (1990) برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت محاسبه رابطه بین متغیرها استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار (SPSS) نسخه 22 استفاده شده است.
یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بین رفتار سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران همبستگی معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: در محیط های کاری خصوصا در محیط های ورزشی به منظور تقویت عملکرد کارکنان باید با ایجاد جو مناسب کاری مقدمات بروز رفتار سیاسی مطلوب از سوی کارکنان را به وجود آید که این خود یکی از راههای رسیدن به اهداف آرمانی سازمان می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between political behavior and organizational commitment in Sport and Youth offices of Tehran province
Authors
Masoumeh Pashanejati, Mojtaba Alipour
Abstract
Introduction: Political behavior is category of activities that do not require as part of the official role in the organization, but influence to distribution of benefits and shortcomings within the organization. In other words, political behavior includes activities that in an organization for the acquisition, development, use of power and other resources. To achieve the priorities of a person in a situation in which uncertainty or disagreement about options exist, are done. The aim of this study was to investigate the relationship between political behavior and organizational commitment in Tehran province youth and sports departments.
Methodology: The research method was correlation and the study population included all employees of Sport and Youth General offices in Tehran province that the number was 182 person and the sample size with using Morgan table and the simple random sampling method, were 105 persons. Political behavior questionnaire (Fleck et al, 1999) and Organizational Commitment Questionnaire Allen and Meyer (1990) was used to measure the variables. To analyze the data, the Pearson correlation coefficient was used to estimate the relationship between the variables. To analyze the data the software (SPSS) version 22 was used.
Results: The results of this study showed that there is a significant correlation between political behavior and organizational commitment in sport and youth offices of Tehran province.
Discussion: In the workplace, especially in the sphere sports to enhance the work performance of employees must create the right atmosphere which is one of the ways to achieve the goals of the organization.
Keywords
Tehran, political behavior, Organizational commitment, Youth and Sports Department