اثر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‏ای زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.128
نویسندگان
1هیات علمی
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3هیات علمی دانشگاه گیلان
4هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه‏ای زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.
روش شناسی: 30 دانشجوی دارای اضافه وزن انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. شرایط ورود آزمودنی‏ها به تحقیق داشتن نمایه توده بدن (BMI) بین 25 تا 30، سلامت جسمانی و عدم رعایت رژیم غذایی ویژه برای کاهش وزن بود. پس از تشریح فرایند تحقیق برای آزمودنی‏ها و قبل از شروع دوره تمرین به آزمایشگاه دعوت شدند. ابتدا آزمودنی‏ها پرسشنامه رفتار تغذیه، بسامد غذایی و میزان اشتها را تکمیل نمودند. همچنین ویژگی‏های آنتروپومتریک اندازه‏گیری شد. پس از تکمیل پرسشنامه‏ها ویژگی‏های آنتروپومتریک آزمودنی‏ها شامل قد (قد سنج دیواری سکا، ساخت کشور آلمان)، وزن (ترازوی دیجیتال سکا، ساخت کشور آلمان) و ترکیب بدنی (دستگاه In body) اندازه‏ گیری شد. سپس آزمودنی‏های گروه تجربی در برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته شرکت کردند و از آزمودنی‏های گروه کنترل خواسته شد که به مدت 8 هفته فعالیت و زندگی روزمره خود را ادامه دهند. پس از اتمام دوره تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی از آزمودنی‏ها خواسته شد که مجدداً تحت شرایط 8 ساعت ناشتایی و در ساعت هفت صبح در آزمایشگاه حضور به هم رسانند. در این جلسه از آن‏ها تقاضا شد که مجدداً پرسشنامه ‏های مذکور را تکمیل نمایند. پس از تکمیل پرسشنامه‏ ها نیز ویژگی‏های آنتروپومتریک آزمودنی‏ها اندازه‏ گیری شد.
یافته ها: تحلیل آماری با استفاده از آزمون t مستقل و وابسته نشان داد که تمرین سبب کاهش معنی‏ دار (0.01>p) انرژی دریافتی در گروه تمرین، همراه با کاهش معنی‏ دار مصرف چربی (0.01>p) و کربوهیدرات (0.05>p) شده است. درحالیکه تغییرات انرژی دریافتی بین دو گروه تفاوت معنی‏داری را نشان نداد (0.05<p). نتایج هیچگونه تغییری را در گروه‏ها در میزان اشتها نشان نداد (0.05<p).
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط منجربه کاهش انرژی دریافتی و میزان کربوهیدرات و چربی مصرفی در گروه تمرین می‏شود ولی این تغییرات به اندازه‏ای نیست که تفاوتی با گروه کنترل داشته باشد. از این رو به نظر می‏رسد ارائه برنامه غذایی یا آموزش تغذیه‏ای همراه با برنامه ورزشی می‏تواند نتایج موثرتری در پی داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 8 weeks aerobic training on appetite, calories intake and nutrition behavior in overweight sedentary women
Authors
Marya Rahmani Ghobadi, Farhad Rahmaninia, Bahman Mirzaie, Mahdi Hedayati
Abstract
Introduction: The aim and goal of this study was to investigate the effects of 8 weeks aerobic training on appetite, caloric intake and nutritional behavior in sedentary overweight women.
Methodology: For this purpose, 30 overweight students were selected and randomly divided: training and control .Entry requirements to study subjects having a body mass index (BMI) between 25 and 30, physical health and no special diet, to reduce weight. First of all, the research process was described. After completing the questionnaires, anthropometric characteristics of the subjects height (wall height meter Seca, made in Germany), weight (digital scale Seca, made in Germany) and body composition (Device In body) were measured. Before the start of practice period, and 48-hr after their last exercise session subjects completed the nutritional behavior, food frequency and appetite questionnaires and also their anthropometric characteristics were measured. The Training group Participation in 8 weeks moderate intensity aerobic training while the control group continued their normal daily activities.
Results: Statistical analysis of results with paired and independent t test showed that calorie intake, fat and carbohydrate consumption were significantly decreased in training group (p<0.05); while differences in calorie intake changes between groups was not significant (p>0.05). Results did not show any significant differences in appetite between groups (p>0.05).
Discussion: The results of this study showed that, although 8 weeks moderate intensity aerobic training led to decrease in calorie intake, fat and carbohydrate consumption but these changes were not significant. Possibly, offering nutritional education and program along with exercise program can lead to more effective results.
Keywords
Endurance training, appetite, nutrition behavior, energy intake, Overweight