ارتباط هوش بازاریابی با مدیریت دانش در مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.129
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
مقدمه: مفهوم هوش بخشی از استراتژی بازاریابی است. که به عنوان تلاشی مستمر جهت افزایش توانایی های رقابتی و فرایند های برنامه ریزی استراتژیک، مورد توجه قرار می گیرد. هوش بازاریابی اطلاعات هر روزه درباره تغییرات در محیط بازاریابی است که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک می کند. لذا هدف ازانجام این پژوهش تعیین ارتباط بین هوش بازاریابی و مدیریت دانش در مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند. که تعداد کل آن‌ها، 720 نفر می‌باشد و با توجه به حجم جامعه، نمونه آماری براساس جدول مورگان و به صورت طبقه‌ای 255 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 384 پرسشنامه کامل عودت داده شد. برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت دانش عسگری(1384) و همچنین جهت سنجش هوش بازاریابی از پرسشنامه هوش بازاریابی کاتلر(2005) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات و پیشنهادات اساتید مدیریت ورزشی و به منظور پایایی، پس از مطالعه مقدماتی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. یافته ها در دو بخش توصیفی(میانگین، انحراف معیار و ...) و استنباطی، با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت طبیعی بودن داده ها در این بخش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین برای پیش بینی هوش بازاریابی از روی مدیریت دانش ازآزمون تحلیل رگرسیون(ساده) بوسیله نرم افزار spss نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که هوش بازاریابی ارتباط معنی‌داری با مدیریت دانش وابعاد آن دارد و متغیر هوش بازاریابی ، 51/1 درصد از متغیر مدیریت دانش در مدیران سالن های ورزشی خصوصی شهر تهران را پیش‌بینی می‌کند.
بحث و نتیجه گیری: استفاده و افزایش ظرفیت ذهنی مدیران چه به صورت هوش بازاریابی و یا سایر کارکرد های ذهنی باعث می شود تا مدیران با تمرکز و توجه بیشتری محیط پیرامون خود را بررسی کنند و از آن در جهت بهبود عملکرد مالی و رقابت در جهت توسعه خدمات استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between marketing intelligence and knowledge management in private sports club managers in Tehran
Authors
Mojtaba Alipour, Masoume Pasha Nejati
Abstract
Introduction: The concept of intelligence as part of a marketing strategy that continuous efforts to increase the competitive capabilities and processes of strategic planning, is considered. marketing intelligence on a daily basis information about changes in the marketing environment that helps managers in preparing and implementing marketing programs .the aim of this study was to determine the relationship between knowledge management and marketing intelligence in managers of private sports clubs in the city of Tehran.
Methodology: The method used in this research is descriptive and correlational. The study population comprised the officials of sports clubs in the city of Tehran. Managers of private sports clubs and sports clubs subsets of Sports office of Tehran and other offices sports clubs, The total number of them 720 people. Due to the size of population, according to Morgan table and stratified sampling , 384 people was considered as sample of which 365 completed questionnaires were returned. To measure knowledge management, knowledge management questionnaire of Asgari (2005) as well as Kotler (2005) Marketing Intelligence Questionnaire was used to measure marketing intelligence. To determine the validity the comments and suggestions of sports management and to the reliability, after a pilot study Cronbach's alpha coefficient was used. The results in two sections of descriptive (mean, standard deviation) and inferential, according to Kolmogorov-Smirnov test for normality of data in this part of the Pearson correlation coefficient, As well as to predict the marketing intelligence from the knowledge management regression analysis (simple) test and were analyzed by spss software version20.
Results: The results showed that there were significant relationship between knowledge management and its dimensions with marketing intelligence and Knowledge Management predicted the 51/1 percent of the Marketing Intelligence of sports hall Managers of Tehran.
Discussion: Use and increase mental capacity of managers Whether in marketing intelligence and other mental functions makes up to pay more attention to check their surroundings in order to develop their services and improve financial performance and competition
Keywords
Knowledge management, marketing intelligence, Managers of of sports clubs