مقایسه رشد حرکتی، اجتماعی و شناختی کودکان کودکستانی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی متفاوت در مناطق مختلف شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.131
نویسندگان
1کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه رشد حرکتی، اجتماعی و شناختی کودکان کودکستانی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی متفاوت در مناطق مختلف شهر تهران می باشد.
روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است و به دلیل دارا بودن نتایج عملی از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. کلیة کودکان پیش دبستانی استان تهران جامعة آماری این پژوهش را تشکیل دادند. نمونة آماری در این تحقیق 20 کودک با شرایط اجتماعی اقتصادی پایین، 20 کودک با شرایط اقتصادی اجتماعی متوسط و 20 کودک با شرایط اقتصادی اجتماعی بالا می باشد که به شکل در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش مهارت‌های حرکتی از آزمون مهارت‌های حرکتی درشت- ویرایش دوم اولریخ- برای کودکان 3 تا 10 سال استفاده شد. از پرسشنامه وضعیت اقتصادی و اجتماعی قدرت‌نما و همکاران(1392) برای بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد استفاده شد و از مقیاس هوشی وکسلر برای بررسی وضعیت شناختی کودکان و برای اندازه گیری میزان رشد اجتماعی از مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، پس از وارد نمودن داده هادر نرم افزار 20 spss مراحل کار در دو مرحله محاسبات توصیفی و استنباطی انجام شد. از آمار توصیفی برای برخی شاخص های گرایش مرکزی وپراکندگی و از آمار استنباطی از آزمون آنوا و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت میان گروها استفاده شد. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها 0/05≥p بود.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت اجتماعی-اقتصادی نقش مهمی در ابعاد رشد کودک ایفا می کند به طوری که تفاوت معنی داری بین رشد حرکتی، شناختی و اقتصادی کودکان با وضعیت اجتماعی-اقتصادی بالا در مقابل کودکان با وضعیت اجتماعی-اقتصادی متوسط و پایین مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها لزوم اجرای برنامه های آموزشی در حیطه های شناختی، اجتماعی و حرکتی را برای کودکان با وضعیت اجتماعی-اقتصادی متوسط و پایین را تبیین می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the motor, social and cognitive development of preschool children with different social and Economic status In Tehran
Authors
Hanie Mesri Por, Seyed Kazem Musavi Sadat, Abdollah Ghasemi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare motor, social and cognitive development in preschool children's with different social and economic situation, in different districts of Tehran.
Methodology:The study was a cross-sectional and due to the practical consequences the research is applied. All preschool children in Tehran constituted study population. Statistical sample in this study were 20 children with low socioeconomic conditions, 20 children with average socio-economic conditions and 20 children with high socioeconomic conditions which were selected by available. To assess motor skills, Ulrich Second Edition gross motor skills test for children 3 to 10 years were used. Questionnaire of economic and social situation of Ghodrat Nema and colleagues (2013) were used to evaluate the socio-economic situation and the Wechsler Intelligence Scale for the assessment the cognitive and Vineland Social Maturity Scale was used to assessment social development of children. To analyze the data, after entering the data in the spss 20 application descriptive and inferential calculations process were carried out. Descriptive statistics for some measure of central tendency and dispersion and Inferential statistics such as ANOVA and Tukey tests were used to determine the differences between groups. The significance level for all tests p ≤0/05 was.
Results: The results showed that socioeconomic status plays an important role in aspects of child development, So that significant differences in motor, cognitive and economic development between children with high socioeconomic status against children with moderate and low socioeconomic status were observed.
Discussion: These findings explain necessary implement training programs in the areas of cognitive, social and motor development for children with moderate and low socioeconomic status.
Keywords
Motor development, social development, cognitive development, preschool children, socioeconomic status, Social