رابطه‌ عوامل اجتماعی- اقتصادی با ادراک از عدالت سازمانی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.132
کد مقاله : 3691-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
چکیده
مقدمه: دبیران ورزش به عنوان محوری‌ترین نیروی انسانی در توسعه ورزش، آماده‌سازی تیم‌های ورزشی نقش مؤثر دارند. آنان در تقابل خدماتی که به جامعه ورزشی دانش آموزان ارائه می‌دهند توقعات و انتظاراتی از سازمان‌های ورزشی دارند که باید به شکل‌های معقول و مناسب برآورده شود. بنابراین جلب اعتماد کارکنان و برقراری عدالت سازمانی در چنین سازمانی و همچنین ارتقای عملکرد شغلی در بین آنان به طور مستقیم در برونداد این سیستم بسیار مؤثر خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی با ادراک از عدالت سازمانی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه می‌باشد.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر کرمانشاه به تعداد 140 نفر تشکیل دادند، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 103 نفر است. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامة عملکرد شغلی پاترسون (1990)، پرسشنامه‌ عدالت سازمانی با اقتباس از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه محقق ساخته عوامل اجتماعی ـ اقتصادی در مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. پرسشنامة نهایی با تأیید و جمع‌بندی نظرات اساتید رشته مدیریت ورزشی تنظیم شد که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 79% به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین توزیع طبیعی داده‌ها و رگرسیون خطی برای پیش بینی متغیر ملاک براساس متغیر مستقل تحقیق و برای الگوریتم مدل اندازه گیری و الگوریتم مدل ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و Partial Least Square )PLS) در سطح معنی داری (0/05≥P) استفاده گردید.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد بین عوامل اجتماعی ـ اقتصادی با عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین خرده مقیاس‌های هر یک از عوامل اجتماعی ـ اقتصادی (وضعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی، امنیت شغلی) و عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی) نیز رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی باید اذعان نمود عملکرد شغلی مطلوب از رضایت شغلی نشأت گرفته و طبعاً معلمانی که از سرپرستان خود رضایت بیشتری دارند و احساس می‌کنند در زمینه مسائل رفاهی به آنان توجه بیشتری دارند، سطح تعهد بالاتری نیز خواهند داشت. این رضایت شغلی را می‌توان از طریق بهبود وضعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و بالابردن امنیت‌شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه فراهم آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between Socio-Economic factors with perceptions of organizational justice and job performance in physical education teachers
Authors
Masoumeh Majidiparast, Hadis Farhadi
Abstract
Introduction: Physical education teachers as pivotal in the development of human resources, sports, team sports victory or defeat preparation of athletes and sports teams have a key role. The aim of this study is to investigate the relationship between social and economic factor in perceptions of organizational justice and job performance of Physical education teachers in Kermanshah.
Methodology: Statistical society of this research includes all the 140 physical education teachers of second year high school in Kermanshah. Sample size by using Morgan table is 103. In order to collect data three questionnaires of Paterson’s job performance (1990), questionnaire of organizational justice based on Niehoff and Moorman questionnaire (1993) and the questionnaire of social and economic factors on Likert scale of 5 options were used. final questionnaire with confirmation and comments of professors in sport management was set that its stability was obtained by Cronbach’s alpha coefficient 79%. Kolmogorov-Smirnov test through software such as SPSS, Partial Least Square in significant level of (P≤0.05) was used in inferential statistics to forecast criterion variable based on the independent variable of study and for algorithm of measure model and algorithm of structural model.
Results: The results of this research showed that there was a relationship between social and economic factor and organizational justice, between social and economic factor and job performance and between job performance and organizational justice. On the other hand, there was positive and significant relationship between these factors. And also there was positive and significant relationship between the scales of each social and economic factor (the economic situation, social status and job security) and organizational justice (distributive justice, procedural justice and interactional justice).
Discussion: Generally acknowledged to have favorable job performance and job satisfaction derived naturally from their supervisors are more satisfied teachers and feel them more attention in the field of welfare issues, will have a higher level of commitment. The job satisfaction can be achieved by improving the economic situation, social status and improving job security provide physical education teachers in Kermanshah.
Keywords
social-economic factor, organizational justice, Job performance, Physical education teachers