تأثیر 8 هفته تمرینات معلق بر پیامدهای عملکردی در بیماران تعویض کامل مفصل زانو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.133
کد مقاله : 3692-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اصفهان،اصفهان،ایران
2دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران
3دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: تعویض کامل مفصل زانو نوعی جراحی است که با استفاده از آن سطح مفصلی استخوان‌های ران و ساق در مفصل زانو با یک سطح مصنوعی جایگزین می شود. مهم-ترین هدف تعویض مفصل زانو بهبود عملکرد بیماران و کاهش دردی است که در زانو بر اثر ساییدگی و آرتروز، روماتیسم و یا تخریب سطح مفصلی ایجاد شده است . بنابراین هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات معلق بر پیامدهای عملکردی در بیماران تعویض مفصل زانو بود.
روش شناسی:دراین پژوهش نیمه تجربی تعداد10نفراز بیماران زن تعویض کامل مفصل زانو با میانگین (6/12 ± 62/87 سال)، قد ( 5/37 ± 155/37 سانتی متر)و وزن ( 12/62 ± 70/25 کیلوگرم) به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. بیماران به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه 60 دقیقه ای تمرینات معلق را زیر نظر کارشناس انجام دادند. قبل و بعد از انجام تمرینات پیامدهای عملکردی زانوی بیماران توسط پرسشنامه WOMAC اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس برای داده های تکراری در بسته نرم افزار SPSS انجام شد.( 0/05 ≥ P)
یافته ها:نتایج نشان داد بعد از تمرینات معلق پیامدهای عملکردی بیماران در به طور معناداری بهبود داشته است (0/05 ≥ P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش و ضعف عملکرد که بیماران بعد ازعمل تعویض کامل مفصل زانو دارند به نظر می رسد می توان تمرینات معلق را به عنوان یک روش توانبخشی موثر در کنار سایر روش های درمان، جهت بهبود عملکرد روزانه و بازتوانی بیماران تعویض کامل مفصل زانو توصیه کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks sling exercises on the functional outcomes in patients with total knee arthroplasty
Authors
Nooshin Rajaeian, Morteza Sadeghi, Ghola ali Ghasemi
Abstract
Introduction: Knee replacement surgery involves replacing articular surface of the femur and tibia in the knee joint with an artificial surface. The most important aim of replacement knee joint is improving daily function in patients and is a pain relief in knee that was caused by arthritis “joint wear”, rheumatism or degradation of the articular surface. Therefore the aim of present study is the effect of 8 weeks of sling exercise training on the functional consequences in patients with total knee arthroplasty.
Methodology: In this quasi-experimental study of 10 adolescent patients with total knee replacement females with an average age (12.6 ± 87.62 years), Height (37.5 ± 37.155 cm) and weight (62.12 ± 25.70 kg) available and Targeted were chosen. Patients have done sling exercise training for eight weekly 60-minute session under the supervision of an expert. Before and after doing the exercise, functional outcomes were measured by the WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) questionnaire. Analysis of the results using analysis of variance was performed to duplicate data in the software package SPSS. (P≤0/05)
Results: The results showed that after doing sling exercises, the functional outcomes in patients were significantly improved (P≤0/05). So that the functional outcomes (from score 61.11±3.36 to 16.79±1.61) have been changed.
Conclusion: The findings of this study and the poor performance of patients after total knee replacement surjery it seems that sling exercises as effective rehabilitation method through other treatment methods can improve daily performance and rehabilitation of patients with total knee arthroplasty.
Keywords
knee joint, rehabilitation, sling training, functional outcomes