تحلیل هوش عاطفی و بازارگرایی در فروشگاه‌های لوازم ورزشی شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.134
کد مقاله : 3693-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
مقدمه: روش‌ها و فنون افزایش درآمد و کسب مشتریان راضی و دائمی، از اهداف هر فروشگاهی و به خصوص فروشگاه‌های ورزشی است. در شهر تهران نیز فروشگاه‌های بسیاری اقدام به فروش اقلام و لوازم ورزشی می‌کنند که هدف همگی آن‌ها، افزایش فروش و کسب درآمد و از طرفی رفع نیازهای ورزشی ساکنان شهر تهران می‌‌باشد. فروشندگان و در پاره‌ای موارد مدیران فروش فروشگاه‌های ورزشی در رأس هرم فروشگاه‌ها هستند که مطالعه در مورد ویژگی‌های آن‌ها از بعد بازاریابی (بازارگرایی) و روان‌شناختی(هوش عاطفی)، مفید خواهد بود. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر، تحلیل هوش عاطفی و بازارگرایی در فروشگاه‌های لوازم ورزشی شهر تهران می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فروشندگان اقلام ورزشی شهر تهران (خیابان منیریه) که تعداد آن‌ها 200 فروشگاه می‌باشد که با توجه به جدول مورگان 128 فروشگاه و از هر فروشگاه یک فروشنده به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 120 پرسشنامه صحیح مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی انجام شد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه هوش عاطفی گلمن(1999) و پرسشنامه بازارگرایی نارور و اسلیتر(1990). روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. آزمون کلوموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده‌ها را تأیید کرد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی( میانگین، فراوانی) و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی یک طرفه استفاده شد(0/05≤P).
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین دیدگاه نمونه‌های تحقیق در تمامی مؤلفه‌ها از میانگین درجه‌های مورد وصف در پرسشنامه بیشتر است. و در همه‌ی مؤلفه‌ها این مقادیر معنی‌دار می‌باشد(0/05≤P). بنابراین سطح هوش عاطفی و تمایل به بازار(بازارگرایی) در فروشندگان اقلام ورزشی تهران (خیابان منیریه) بیشتر از حد متوسط و در سطح مطلوبی قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری: هر چند که نتایج نشان داد که فروشندگان از سطح هوش عاطفی و مهارت های بازارگرایی مطلوبی برخوردارند، ولی با این وجود به دلیل مشکلاتی که بسیاری از فروشندگان از جمله نبود مشتری و نبود رونق در بازار عنوان می‌نمایند، بنابراین برای ماندن در عرصه رقابت باید با مهارت‌های بیشتری آشنا و خود را مجهز نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of emotional intelligence and market orientation in sports shops in Tehran
Authors
Nilofar Naghashian, Tayebe Zargar
Abstract
Introduction: Methods and techniques to increasing revenue and gain permanent and satisfied customers is one of the goals of every shop and sports store. In Tehran city also stores attempt to sell many goods and exercise equipment that all of which aimed to increase sales and revenue, and also meet the needs of the residents of the Tehran. sellers and stores sales managers in some cases , sports stores are in the hierarchy of stores and the study on the characteristics of dimension of marketing (market orientation) and psychological (emotional intelligence), will be useful. The aim of this study was analysis of emotional intelligence and market orientation in sports shops in Tehran.
Methodology: The method in terms of the purpose was functional and the nature and method is descriptive and correlational. The study population consisted of all sporting goods sellers in Tehran (street Monirieh) are the number of 200 stores,according to Morgan table 128 stores and one seller were selected from each store of which 120 correctly questionnaires were used. Sampling was randomized. Two questionnaires were used in this study. Goleman's Emotional Intelligence Questionnaire (1999) and market orientation questionnaire of Narver and Slater (1990). The validity and reliability of both questionnaires was approved. K-S test confirmed normal distribution of data. Data analyzed with using descriptive statistics (mean, frequency) and inferential statistics (one-sided t-test).
Results: The results showed that the average of the sample perspective in all components were further than the average grade described in the questionnaire. and in all of the components, the amount is significant. Therefore the level of emotional intelligence and desire to market (market orientation) in sports goods sellers of Tehran (Street Monirieh) is desirable and more than average.
Discussion: Although the results showed that sellers were in favorable level in the emotional intelligence and market orientation skills, However, due to many problems of sellers such as their lack of customers and the absence of boom in the market so to stay competitive, they must equip themselves with the more skills.
Keywords
Emotional intelligence, market orientation, vendors sports goods, Tehran