تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری‌های استراتژیک مالی با تأکید بر مؤلفه‌های فردی درکمیته ملی المپیک ج.ا.ا.
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.135
کد مقاله : 3694-10THCONF
نویسندگان
1دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2دانشیاردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران،
3استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم
چکیده
مقدمه: با توجه به بحران‌های مالی جهانی و ملی و تأکید بر اقتصاد مقاومتی در ایران، بررسی نحوه تصمیم‌گیری مالی و ارائه راه‌حل‌های کارآمد در کمیته ملی المپیک از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که از سوی مقام معظم رهبری، در چند سال اخیر بر آن تأکید داشته و با این مضامین سال‌ها را نام‌گذاری نمودند. ایشان این مفهوم را که مختص وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است را به این دلیل که ایران به شدت در محاصره اقتصادی قرار داشت و دارد انتخاب نمودند؛ هنوز هم کشور ملزم به رعایت اصول اقتصاد مقاومتی است. چرا که آثار و تبعات بحران‌های اقتصادی تا سالیان سال، دامنگیر کشور خواهد بود. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین وتدوین الگوی تصمیم گیری‌های راهبردی مالی با تأکید بر مؤلفه‌های فردی درکمیته ملی المپیک ج.ا.ا. بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی(کلیه مدیران کمیته ملی المپیک)(64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم‌های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک (96) بود. نمونه‌گیری از طریق تکنیک گلوله برفی انجام گرفت. به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر بود که پرسشنامه‌های صحیح بازگردانده شده، 147 مورد گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. از موارد مورد بررسی: چولگی و کشیدگی، بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا (معیار AVE )، روایی واگرا، مقادیر t-values ، R Square یا R2، معیار Q2 (Stone- Geisser Criterion)، معیار Redundancyو معیار GOFxci. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده مورد تأیید قرار گرفت .
یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل درک، شناخت، ارزش‌ها، انگیزه و هیجانات و احساسات از مؤلفه‌های فردی اساسی مؤثر بر تصمیم گیری‌های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: امید است تصمیم‌گیران کمیته ملی المپیک، با بررسی نتایج پژوهش حاضر و مدنظر قرار دادن مؤلفه‌های فردی منفی(تأثیر هیجانات و احساسات، عواطف و...)، اثرات منفی آن را کاهش و اثرات مؤلفه‌های فردی مثبت (درک، شناخت و ...) را افزایش دهند. مطالعه دقیق‌ و عمیق‌تر هر یک از عوامل نیز به صورت مجزا به پژوهش‌گران توصیه می‌شود تا با بررسی آن‌ها، شناخت بهتری نسبت به هر یک و تأثیرات آن‌ها به وجود بیاید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determination & designing the pattern of financial strategic decisions (individual factors) of National Olympic Committee of IRI
Authors
Azita Shahpar tofigh, Mohamad Kashef, Ghodrtola Bagheri
Abstract
Introduction: Due to the global financial crisis and its emphasis on the economy and national resistance movement in Iran, survey of financial decision-making and provide efficient solutions at the National Olympic Committee has utmost importance. Resistance economic a concept that from by the Supreme Leader, in recent years it has emphasized and with this concept the years were named. He selected this concept that is unique to the country's economic crisis because that Iran was firmly in the economic blockade. The country is still required to follow the principles of resistance. Because the consequences of economic crises for years, affected country. The aim of this study was to determine & designing the pattern of financial strategic decisions (Individual factors) of National Olympic Committee of IRI.
Methodology: The purpose of this study, in terms of gathering data is descriptive and based on research approach, is mixed. The population of this research were in two stages,qualitative and quantity (all directors of the National Olympic Committee, (64person) and experts familiar with financial strategic decisions in the NOC (96person). sampling through snowball techniques were made. So the number of samples is equal with 160 which the correct questionnaires returned were147 case. In order to test the hypotheses, structural equation modeling (software Smart PLS) was used. With using the tests: skewness and kurtosis, the factor loadings and Cronbach alpha, combination reliability, convergent validity validity and reliability of instrumentation were confirmed.
Results: The results showed that factors such as understanding, knowledge, values, motivations and emotions as fundamental Individual factors which affecting financial strategic decisions in National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran.
Discussion: We hope that decision-makers National Olympic Committee, by reviewing These data and considering the negative individual component (effect of emotions and feelings, emotions, etc.), reducing its negative effects and increase positive effects of the individual components (perception, understanding, etc.). Accurate and deeper study of each factor separately also recommended to researchers ,by reviewing them, knowing better than to each and their effects occur.
Keywords
decision-making, Individual factors, financial, national Olympic committee, Strategic