اثر 8 هفته تمرینات تناوبی و مکمل یاری سرکه سیب بر آنزیم های کبدی دانش آموزان پسر15 تا 20 سال دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.136
نویسندگان
کارشناس ارشد فیزیولوژی تغذیه ورزشی، دانشکده علوم انسانی گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد زنجان، زنجان، ایران
چکیده
مقدمه: سلامتی هرجامعه ای در گروی سلامتی کودکان و نوجوانان آن است و سنگ بنای بیشتر بیماریهای مزمن از جمله دیابت، بیماریهای قلبی- عروقی، پوکی استخوان و بسیاری دیگر از دوران اولیه زندگی گذاشته میشود.
روش شناسی: در این پژوهش 20 نفر دانش آموز پسر (با میانگین سنی4/98 ± 17/18 سال، قد0/08 ± 169/1 سانتیمتر، وزن 9/079 ± 78/98 کیلوگرم) به طور تصادفی به دو گروه تمرین و تمرین - مکمل تقسیم شدند. آزمودنیهای تمرین _ مکمل به صورت محلول در آب، به میزان 15 میلی لیتر سرکه سیب در یک لیوان آب حل شده و در سه نوبت نیم ساعت قبل از غذا در طول هشت هفته به صورت روزانه مصرف کردند و به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و پس از 10 دقیقه گرم کردن هر دو گروه برنامه تمرین و تمرین مکمل هشت هفته ای را به صورت سه جلسه در هفته و با حجم 800 متر در هر جلسه به صورت دوهای تناوبی 200 متری، با شدت بیشینه و با زمان استراحت فعال سه به یک اجرا نمودند و هر هفته نیز برای رعایت اصل اضافه بار 400 متر به مسافت تمرینی اضافه می گردید. دو روز قبل از شروع برنامه تمرینی و دو روز بعد از برنامه تمرینی 10سی سی خون از ورید بازویی آزمودنیها، در وضعیت نشسته جمع آوری شد. نمونه گیری خون قبل و بعد از اعمال متغیر مستقل برای سنجش ALT و AST و ALP انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 8 هفته تمرین تناوبی به همراه مصرف سرکه سیب موجب کاهش میزان AST در دانش آموزان دارای اضافه وزن شد و در بقیه آنزیم ها تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که 8 هفته تمرین تناوبی به همراه مصرف سرکه سیب تنها موجب کاهش میزان AST (آسپارتات آمینوترانسفراز) در دانش آموزان دارای اضافه وزن شد و در بقیه آنزیم ها تاثیری مشاهده نشد. دلیل این امر میتواند 1) مربوط به تاثیر مصرف مکمل بوده که ناشی از اثر مهاری مکمل باشد 2) به دلیل تفاوت در ویژگی های فردی مثل تفاوت سنی، شرایط آمادگی جسمانی آزمودنیها (روستایی بودن دانش آموزان)، وجود سطوح پایه بالاتر از حد طبیعی آنزیمها در شرکت کنندگان باشد. بطوریکه انتظار می رود تمرین ورزشی منظم، میزان آنزیمهای کبدی را کاهش میدهد (Tartibian, 2009). آنزیم های ALT, AST و ALP در ساعات مختلف شبانه روز و حتی به صورت فصلی دچار تغییراتی میشوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight weeks interval training and apple cider vinegar supplementation on liver enzymes in overweight male students 15 to 20 years
Authors
Hossein Mohammadi
Abstract
Introduction: Each community's health depends on the health of children and adolescents, it is the cornerstone of most chronic diseases, including diabetes, cardiovascular disease, osteoporosis and many other early life is laid.
Methodology: In this study, 20 male students (mean age, 98.4±18.17 years, height 08.0.±.1.169 cm, weight 079.9± 98.78 kg) were randomly assigned into two groups and practice - Supplements were divided. they run three to one per week to observe the principle of overload training was added to the distance of 400 meters. Two days before the first session and two days after the training program 10 cc of blood from a vein brachial subjects were collected in a sitting position. Blood samples before and after to measure ALT and AST and ALP were independent variables.
Results: The results showed that eight weeks of intermittent exercise with Apple Cider Vinegar reduces the amount of AST (P=0.014) students were overweight and there was no significant difference in the rest of enzymes.
Discussion: The results showed that eight weeks of intermittent exercise combined with apple cider vinegar only reduced the amount of AST (aspartate aminotransferase) the students were overweight and effect was not observed in other enzymes. Because it would be 1) related to the effect of supplements, which is due to the inhibitory effect of supplement 2) due to differences in personal characteristics such as the age, condition and beauty subjects (rural students), higher baseline levels of the natural enzymes in participants. As expected regular exercise, reduce the amount of liver enzymes (Tartibian, 2009). Enzymes ALT, AST and ALP at different hours of the day and even be changed seasonally (Iiiera et al., 1992).
Keywords
Apple cider vinegar, Interval training, liver enzymes and Overweight