تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر تغییرات سه ایمونوگلوبولین اصلی, IgA ,IgG IgM و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در کاراته کاران نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.137
کد مقاله : 3700-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه سمنان
2استادیار دانشگاه سمنان
3دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
مقدمه: سیستم ایمنی بدن مانند بسیاری از سیستم‌های فیزیولوژیکی دیگر، در اثر یک جلسه ورزشی به میزان قابل توجهی مختل می‌شود.کورکومین دارای خواص متعددی از جمله فعالیت ضد تومور و ضد سرطان، کاهش سطح کلسترول خون و کبد و بخصوص افزایش عملکرد ایمنی بدن گزارش شده است. ایمنوگلوبولین ها آنتی بادی های سرم هستند که توسط پلاسماسل ها تولید می شوند و جزء مهم پاسخ ایمنی همورال می باشند. هدف از انجام این پژوهش اثرات مصرف یک هفته مکمل کورکومین متعاقب یک دوره حاد تمرین مقاومتی بر تغییرات سه ایمونوگلوبولین اصلی IgA ,IgG،IgM و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در کاراته کاران نخبه می‌باشد.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با روش دوسوکور بوده و جامعه آماری شامل 22 نفر از مردان کاراته کار نخبه می‌باشد. این 22 نفر به طور تصادفی انتخاب و مجددا به شکل تصادفی در 2 گروه مصرف مکمل کورکومین و گروه دارونما جای گرفتند. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های هر متغیر از آزمون غیر پارامتریک کولموگروف- اسمیرنف(K-S) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه-گیری مکرر انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از مکمل کورکومین، ورزش و یا ترکیبی از این دو، صدمات ناشی از یک جلسه فعالیت مقاومتی به سطح فوقانی دستگاه تنفسی را کاهش داده و موجب افزایش سطح سرمی ایمنوگلوبین A,G,M کاراته کاران نخبه می‌گردد.
بحث و نتیجه گیری: مصرف مکمل کورکومین، غلظت IgA ,IgG IgM, و کورتیزول، تستسترون را در مرحله پیش آزمون، در مقایسه با بلافاصله بعد از آزمون، افزایش معنی داری میدهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of short term curcumin supplementation on changing three main immunoglobulin, IgA, IgG IgM and testosterone and cortisol responses after resistance exercise in karate elite
Authors
Seyed Mohamad Kazeminasab, Mohsen Ebrahimi, Seyed Mohsen Avandi, Atefeh Eslamizadeh
Abstract
Introduction: Like many other physiological immune systems, the effect of an exercise session to significantly disrupt the screw. Curcumin wide use in the fields of pharmaceuticals such as anticancer and antioxidant. Curcumin has anti-tumor and anti-cancer properties such as activity, reduce blood cholesterol levels and liver and enhancing immune function have been reported. Serum immunoglobulins are antibodies that are produced by plasma cells and humoral immune responses are an important component. Measurement of different serum immunoglobulin (IgG, IgA, IgM) may be useful in a variety of immune deficiencies, infectious, allergic and lymphoproliferative diseases. The aim of this study the effects of curcumin supplementation one week following an acute period of resistance training on variation between the three main immunoglobulin IgA, IgG, IgM and testosterone and cortisol responses after resistance exercise in karate is elite.
Methodology: This quasi-experimental and double blind study among 22 men are elite karate. The 22 people chosen at random and then randomly divided in two groups of curcumin supplementation and placebo groups. Normal distribution of data for each variable non-parametric test Kolmogorov-Smirnov (K-S) was used. To analyze the results of the study with repeated measure ANOVA test at the significant level (P≤0.05) was done.
Results: The results showed that curcumin supplementation, exercise or a combination of both, injuries caused by resistance exercise to reduce the upper respiratory tract and cause elevation of serum immunoglobulin A, G, M karate elite is .
Discussion: Curcumin supplementation, levels of IgA, IgG IgM, and cortisol, testosterone in the pre-test, compared with immediately after the test, a significant increase.
Keywords
Curcumin, immunoglobulin A, G, m, cortisol, Testosterone, resistance exercise