مقایسه اثر دو نوع متفاوت از تمرین هوازی بر پاسخ نشانگرهای التهابی زنان چاق غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.138
کد مقاله : 3704-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه زاهدان و آموزگار درس تربیت بدنی
2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و آموزگار درس تربیت بدنی-
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
مقدمه: بیشتر مطالعات انجام شده از تمرینات هوازی پیوسته درمطالعات خود استفاده کرده اند و درمورد تاثیر تمرین هوازی ناپیوسته بر نشانگرهای زیستی خطر بیماری قلبی عروقی اطلاعات کاملی وجود ندارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثر دو نوع تمرینات هوازی پیوسته و نا پیوسته بر پاسخ نشانگرهای التهابی در زنان چاق غیرفعال بوده است .
روش شناسی: 30زن چاق غیر فعال انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 10 نفری تمرین هوازی پیوسته ، ناپیوسته و کنترل داوطلب شرکت درپژوهش حاضر شدند. تمرین هوازی پیوسته (30 دقیقه) به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه، هر جلسه به مدت 30 دقیقه با 60 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. تمرین هوازی ناپیوسته (10×3 دقیقه) به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه، هر جلسه سه بار ، هر بار به مدت 10 دقیقه و با فاصله استراحتی5 دقیقه میان هر وهله با 60 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. از گروه تمرین هوازی پیوسته، ناپیوسته و کنترل قبل و بعد از اتمام برنامه تمرینی در شرایط ناشتا برای سنجش مقادیر متغیرهای پژوهشی با استفاده ازروش آزمایشگاهی آنزیم ایموانسی نمونه گیری خونی به عمل آمد. داده های پژوهش با استفاده از ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد برنامه تمرین هوازی پیوسته و ناپیوسته به طور معناداری میزان CRP و IL-6 ، TNFα زنان چاق را کاهش می دهد . همچنین نتایج آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد بین گروه تمرین هوازی پیوسته ، ناپیوسته و کنترل در متغیرهای پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد ، برنامه تمرین هوازی ناپیوسته (10×3 دقیقه) در کنار تمرین هوازی پیوسته (30 دقیقه) می تواند موجب کاهش مقادیر نشانگرهای زیستی خطر بیماری قلبی عروقی در زنان چاق گردد، چنانکه این کاهش می تواند در پیشگیری ، کنترل و کاهش بروز بیماری قلبی عروقی موثر واقع شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison the effect of different types of aerobic training response of inflammatory markers in Sedentary Obese Women
Authors
Somaye Sivandi, Arezoo Khayat Pishe, Hesamo Din Ranjbar
Abstract
Introduction: Most of studies have used continuous aerobic training and therefore there isn’t comprehensive information about the influence of discontinuous aerobic training on cardiovascular risk biomarkers. Taking this into consideration, the purpose of the present study is to investigate the influence of 8 weeks discontinuous and continuous aerobic training program on response of inflammatory markers in inactive obese women.
Methodology: 30 inactive obese women were volunteered to take part in this study. They were randomly divided into three equal groups of 10 called continuous aerobic group, discontinuous aerobic group and control group. The continuous aerobic training program consisted of 8 weeks, three 30-min sessions in each, with 60 to 65 percent of maximum heart beat. Discontinuous aerobic training program (3× 10 min) 8 weeks, 3 30-min sessions in each, with a 5-min break between each break with 60 to 65 percent of maximum heart rate. Blood sampling ELISA method was used to measure the variables under study in continuous, discontinuous and control groups before and after the training program at overnight fast. The data were analyzed through paired ANOVA test in the significance level of (P<0.05).
Results: The results revealed that continuous and discontinuous training programs significantly decrease the level of TNFα, IL-6, and CRP in obese women. Also the results of ANOVA and toki indicated that there is a significant difference between continuous, discontinuous aerobic training and control groups regarding the research variables.
Discussion: The current study suggested that discontinuous aerobic training (3 × 10min) accompanied with continuous aerobic training can lead to the reduction on cardiovascular risk factors in obese women. This reduction can be influential in preventing, controlling, and decreasing cardiovascular biomarkers.
Keywords
aerobic exercise, markers of inflammation, obese sedentary women, Cardiovascular Disease