بررسی میزان آگاهی مربیان از حقوق ورزشی در رابطه با خشونت های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.139
کد مقاله : 3705-10THCONF
نویسندگان
1دبیر درس تربیت بدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
2دبیر درس تربیت بدنی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه باهنر کرمان
3دبیر درس تربیت بدنی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
چکیده
مقدمه: در سالهای اخیر رشته های مختلف ورزشی از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکه محلی باشند برای انجام رقابت های عاری از خشونت؛ گاه خود، دستخوش خشونت و درگیری های پر دامنه می شوند. تاریخ فوتبال مملو از صحنه های خشونت آمیز و تأثّر آوری است که به هیچ وجه با کارکردها و اهداف متعالی این رشته ورزشی سنخیتی ندارد .هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان آگاهی ورزشکاران و مربیان از حقوق ورزشی در رابطه با خشونت های ورزشی بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات زمینه ای – پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. بدین منظور 175 نفر از مربیان ورزش کانون ها و باشگاه‌های ورزشی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون- آزمون مجدد پایایی آن بررسی گردید و ضریب 86 % بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها استفاده شد و با توجه به طبیعی نبودن توزیع داده ها از آمار غیر پارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید.
یافته ها: بررسی یافته های پژوهش حاکی است،52 درصد مربیان ورزش به وظایف و مسئولیت های حقوقی در رویداهای ورزشی آگاهی داشتند. همچنین بین آگاهی زنان و مردان در خصوص مسئولیت های حقوقی تفاوت معنی داری وجود داشت . بدین معنی که مربیان ورزش مرد نسبت به بانوان آگاهی بیشتری درخصوص مسئولیت های حقوقی داشتند. از لحاظ مدرک تحصیلی، بین مربیان با مدرک تحصیلی متفاوت در خصوص آگاهی از حقوقی ورزشی تفاوت معنی داری وجود داشت . بدین معنی که مربیانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بودند آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشتند.، در خصوص سابقه خدمت نیز بین دیدگاه مربیان تفاوت معنی دار وجود داشت . بدین معنی که مربیانی که دارای سابقه متوسط به بالابودند به آگاهی های حقوقی اشراف بیشتری داشتند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، لزوم توجه بیشتر به امر آموزش مربیان در رابطه با مبانی حقوقی در ورزش بیش از پیش حس می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The study of awareness of sport coaches about rights in relation to violence in sports
Authors
Sayed Kamaloddin Mousavi, Rohallah Ziaoddini, Athare Jahanshahi
Abstract
Introduction: In recent years, the different fields of sports, have stepped away from the real purpose of doing sport including keeping healthy body and having fun; instead, it has turned into violence and far-reaching conflicts. History of sport is full of aggressive and sorrowful scenes which are less than consistent with the goals and functions of sport. This study aimed to investigate the legal different opinions between male and female coaches in the sport events.
Methodology: The study was field research, which conducted through a field survey method. The data was collected from a random selected sample of 175 coaches in Tehran sport clubs. A test-retest researcher made designed questionnaire with 86% reliability coefficient was used to acquire the information of civic law and the responsibilities awareness. Firstly, for data analysis, a Kolmogoroff- Smirnoff test was carried out of the normal distribution function and regarding the abnormal data distribution, data were analyzed by Man-Whitney and Kruskal-Wallis as a non-parametric statistical way.
Results: The results revealed that 52% of the participants were aware of their duties and legal responsibilities in the sports events. Moreover, there was a significant difference between the legal responsibilities opinions based on genders. It means that the men coaches were more aware of their civic law responsibilities. The findings also discovered that the legal responsibilities opinions were significantly different among coaches with different high education levels. In other words, the coaches with higher education level (≥ Master) were more aware of their duties and legal responsibilities. In the job experiences background, it has also been found a significant difference among the coaches. It means that the coaches with higher job experiences had significantly further awareness of legal civic responsibilities.
Discussion: According to the findings, more attention is needed to be paid to the training of trainers on the legal issues in sport and it can be felt more than ever.
Keywords
Coaches, Sport clubs, Legal and civic responsibility, Sport events