تغییرات PAI-1 پلاسما و نیمرخ لیپدی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق در پاسخ به تمرین هوازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.140
کد مقاله : 3707-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده
مقدمه: چاقی و یائسگی هر دو خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهند که با افت ظرفیت فیبرینولیز همراه‌ است. PAI-1 مهارکننده اصلی tPA است و افزایش سطوح پلاسمایی PAI-1 منجر به حالت هیپوفیبرینولیز می‌شود که در این شرایط حذف ترمبوز دچار اختلال می‌شود، درحالی‌که کمبود PAI-1 منجر به تسریع در فیبرینولیز و خونریزی می‌گردد. کاهش عملکرد فیبرینولیز با چاقی، یائسگی و عدم فعالیت بدنی اتفاق می‌افتد که با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی همراه است. با این حال نقش تمرین هوازی بر PAI-1 به عنوان تنظیم کننده‌های اصلی سیستم فیبرینولیز و نیز به عنوان آدیپوکین مترشحه از بافت چربی در زنان یائسه چاق درک نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی بر PAI-1 در زنان یائسه داری اضافه وزن و چاق می‌باشد.
روش شناسی: 24 نفر زن یائسه دارای اضافه وزن و چاق (دارای میانگین و انحراف استاندارد سن 02/5±61/53، وزن 74/7±95/74 و BMI 43/3±56/30) به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل(12) تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته با شدت 60-75 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره و مدت 30-60 دقیقه تمرین کرد. در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی نمونه‌های خون جمع‌آوری و سطوح پلاسمایی PAI-1 به روش الایزا اندازه گیری شد..
یافته ها: تحلیل داده‌ها نشان داد، تمرین هوازی باعث کاهش معنی‌دار سطوح پلاسماییPAI-1 شد، همچنین، تمرین هوازی باعث کاهش تری گلیسرید، LDL و افزایش HDL شد، اما تاثیری بر کلسترول نداشت.
بحث و نتیجه گیری: هایپر تری‌گلیسریدی خطر ترمبوز را از طریق افزایشPAI-1 گسترش می‌دهد. با توجه به نقش موثر تمرین هوازی در بهبود نیمرخ لیپیدی (کاهش LDL، تری گلیسرید)، می‌تواند دلیلی بر کاهش PAI-1 در پژوهش حاضر باشد. همچنین، انباشت بافت چربی تولید PAI-1 را افزایش می‌دهد که منجر به اختلال در سیستم فیبرینولیتیک می‌شود (3) و ارتباط مثبتی نیز بین سطوح PAI-1 با شاخصBMI گزارش شده است. با توجه به اینکه تمرین هوازی در پژوهش حاضر باعث کاهش وزن بدن و درصد چربی در گروه تمرینی شده است، می‌تواند دلیلی دیگر بر کاهش PAI-1 باشد. به‌طورکلی، تمرین هوازی با شدت متوسط نقش موثری در کاهش PAI-1 و بهبود نیم‌رخ لیپیدی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Changes of plasma PAI-1 and lipid profile of overweight and obese postmenopausal women in response to aerobic training
Authors
Shadi Golpasandi, Mohamad Reza Zolfaghari
Abstract
Introduction: Obesity and menopause both increase the risk of cardiovascular diseases, associated with fibrinolysis capacity reduction. PAI-1 is main inhibitors of tPA and increased levels of plasma PAI-1 leads to hypofibrinolysis that in these conditions the removal of thrombosis are impaired, whereas PAI-1 deficiency leads to accelerated fibrinolysis and bleeding. Fibrinolysis function decline occurs with obesity, menopause and lack of physical activity that associated with increased risk of cardiovascular disease. However,the role of aerobic exercise on PAI-1 as a primary regulator of fibrinolysis and as well as adipokine secreted from adipose tissue in obese postmenopausal women not understood. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise on PAI-1 in postmenopausal women is overweight and obese.
Methodology: A number of twenty four overweight and obese postmenopausal women (age: 53.61±5.02 yrs, weight: 74.95±7.74 kg and BMI: 30.56±3.43 kg/m2) were randomly divided into two groups including Aerobic Training (n=13) and control (n=12). Aerobic training group were trained 3 sessions/wk for eight weeks at 60-75% of max reserve heart rate for 30-60 minutes. Blood samples were collected at baseline as well as 48 hrs after the last training session, followed by measuring PAI-1 plasma levels by ELISA.
Results: Data analysis showed that aerobic training significantly reduced the plasma level of PAI-1 (p˂0.05). Also, aerobic training reduced triglycerides, LDL and increased HDL (p˂0.05). But there were no effects on cholesterol (P>0.05). .
Discussion: Hypertriglyceride spread risk of thrombosis by increasing PAI-1. According to role of aerobic exercise in improving the lipid profile (reduced LDL, triglycerides), in this study could be the reason for the decrease in PAI-1. Also, the accumulation of adipose tissue increase PAI-1 level that leads to impairment of the fibrinolytic system and positive relationship have been reported between PAI-1 levels with BMI index. Because, in the study, aerobic exercise was decreased body weight and body fat percentage in the exercise group, could be a reason for the decrease in PAI-1.Moderate-intensity aerobic training play an important role in reducing PAI-1 and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women.
Keywords
Aerobic training, PAI-1, cardiovascular risk factors, menopause