مدل‌مفهومی چالش‌های موجود در حرفه‌ای‌گرایی لیگ فوتبال ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.141
کد مقاله : 3708-10THCONF
نویسندگان
1مربی/دانشگاه رازی
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: حرفه‌ای‌گرایی ‌در ورزش ‌از‌مهم‌ترین ‌و‌ کاربردی‌ترین مفاهیم ‌ورزشی است ‌و‌ به یکی‌از مفاهیم -پایه در ورزش کشورهای‌توسعه‌یافته تبدیل شده‌است. فوتبال سنتّی دیروز، بازی میان بازیکنان بود؛ در حالی که فوتبال امروز، بازی میان همه دست‌اندرکاران آن است. کاپوستین (2016) حرفه‌ای-گرایی در ورزش را ناشی از رشد و توسعه همه جانبه آن می‌داند و بیان می‌کند زمانی می‌توان ادعا نمود که یک رشته ورزشی بصورت حرفه‌ای فعالیت دارد که بتواند لیگ حرفه‌ای برگزار کند و با سایر لیگ‌های فراقاره‌ای رقابت کند، بازیکنان حرفه‌ای پرورش دهد، مدیران حرفه‌ای آن را مدیریت کنند و اقتصادی حرفه‌ای داشته باشد. اما متاسفانه، فوتبال ایران همچنان نسبت به سایر کشورها، چون کره جنوبی و ژاپن، نتوانسته به جایگاه مناسبی در حرفه‌بودن دست یابد که هدف این پژوهش بر بررسی چالش‌های موجود در این زمینه پایه‌گذاری شده است.
روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه مدیران باشگاه‌ های‌لیگ ‌فوتبال و متخصصان‌دانشگاهی بودکه حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 201 نفر بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته‌است که اعتبار سازه آن، به روش تحلیل عاملی تأییدی، آزمون شد. پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ 0/93 بدست آمد. همچنین برای سنجش مشکلات موجود، از معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته‌ها، مدل تحقیق، دارای برازش مناسبی است و مشکلات در حوزه‌حرفه‌ای‌گرایی باشگاه‌های لیگ برترفوتبال،شامل بخش اقتصادی، اطلاعاتی و روابط عمومی، مدیریتی و رهبری، قانونگذاری و حقوقی، حمایتی و سیاسی و تسهیلاتی و تجهیزات می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: فدارسیون فوتبال و مدیران باشگاه‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی بلندمدت مشکلات موجود را برطرف و زمینه رشد حرفه‌گرایی در لیگ فوتبال ایران را فراهم آورند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The conceptual model of professionalism challenges in Iranian soccer League
Authors
Akram Ghobady Yegane, Hossein Abdi
Abstract
Introduction: Professionalism in sport is one of the most important and most functional sports concepts , and it is one of the basic concepts in spurts’ development countries. Yesterday , the traditional football game between players while football today, it is a game between all stakeholders. by transcontinental competition, foster professional players, professional managers and financial professionals have to manage it. Unfortunately, football is still higher than other countries, such as South Korea and Japan, failed to achieve the goal of being a niche in the professional research challenges in this area has been established.
Methodology: The study population included Football League clubs managers and academic professionals; the sample based on Morgan table was 201 people. The research method was descriptive- correlational. The data collection tool was questionnaire-construct; its validity was tested by confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha was calculated on the basis of its reliability 0/93 and to measure the current problems of structural equation was used.
Results: The results showed that the measurement model study is a good fit and problems in this area include economic, informational and public relations, management and leadership, legislative, legal, and political support, and facilities and equipment.
Discussion: Football federation and club managers could resolve the existing problems with long-term planning and provide professionalism growth in the soccer League of Iran.
Keywords
model, professionalism, Premier League, Soccer