اثر 20جلسه تمرینات طناب زنی بر ابعاد روانشناختی کودکان چاق
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.142
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز
2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه چمران اهواز
چکیده
مقدمه: تامین بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسایل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بی توجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی، خانوادگی و انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اثرات سوء و غیر قابل جبران رادر پی خواهد گذاشت.. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 20جلسه تمرینات طناب زنی بر تصویر بدنی و عزت نفس کودکان چاق می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر 10تا 12ساله مقطع ابتدایی استان کرمانشاه می باشد که از چاقی رنج می برند. از میان این افراد 30 نفر به طور دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. دانش آموزان به مدت 7 هفته ، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه به مدت30 دقیقه به انجام انواع مهارت های طناب زنی پرداختند. جلسات تمرین شامل گرم گردن (10دقیقه)، انجام تمرینات طناب زنی (30 دقیقه) و سرد کردن (5دقیقه) بود.در این پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (2010)و آزمون عزت نفس کوپراسمیت (1967) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون لون و کواریانس) به وسیله نرم افزار spss استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که تمرینات طناب زنی بر تصویر بدنی و تمام ابعاد آن و همچنین عزت نفس و تمام ابعاد آن در کودکان چاق اثرمعنی داری دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که این تمرینات به این کودکان چاق آموزش داده شود تا در اوقات فراغت از آن بهره مند شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects Of 20 sessions of rope exercise on psychological aspects in obese children
Authors
Maryam Davoudi, Farhad Nejad Fasihi
Abstract
Introduction: The health of all people is the most important fundamental issues, it would in three aspects: physical, psychological and social are taken into consideration, if the sufficiently to go unnoticed mental health, psychological and behavioral problems increased. As far as the effects of neglect in personal and social development, family and human, political, economic, cultural, irreversible adverse effects will the wake. The aim of this study was to evaluate the effects of 20 sessions of rope exercise on body image and self-esteem in obese children.
Methodology: The study is quasi-experimental and statistical population was all female students at the age of10 to 12 years in primary schools of Kermanshah province who suffer from obesity. Among of them 30 subjects that are available were chosen as samples and divided into two experimental and control groups. Students for 7 weeks, 3 days a week for 30 minutes , perform a variety of rope skills. Practice sessions include warm-up (10 minutes), rope exercise (30 minutes) and cool down (5 minutes). In this study, the short form of physical self-descriptive questionnaire Marsh et al. (2010) and Cooper Smith test of Self Esteem (1967) were used. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (Levene test and covariance) was used by software spss.
Results: The results showed that rope exercises has significant effect on body image all of its dimensions and self-esteem and all of its dimensions in obese children.
Discussion: According to the research findings suggest that this exercises should be taught to obese children for use it at leisure times.
Keywords
Body image, Self-esteem, rope training, obese children