عملکرد کلیوی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین المللی بوکس دهه ی فجر سال 2015
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.143
نویسندگان
1دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
2استادیار دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
چکیده
مقدمه: مشکلات کلیوی می تواند موجب بروز نارسائی های قلبی-عروقی، متابولیسمی، بیماری های بدخیم و حتی مرگ شود. تحقیقات نشان داده است که مشکلات کلیوی در رزمی کاران شایع تر از بقیه ورزشکاران است. مهم ترین دلایل این امر کاهش زیاد وزن در زمان مسابقات و وارد شدن ضربات سنگین به بدن است . در میان ورزشکاران رشته های رزمی، بوکسورها در معرض ضربات محکم تری قرار دارند و احتمال وجود مشکلات کلیوی در این ورزشکاران بیشتر است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد کلیوی بوکسورهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی دهه فجر سال 2015 طراحی شد.
روش شناسی: برای انجام این پژوهش توصیفی 115 نفر از بوکسورهایی شرکت کننده در مسابقات دهه فجر سال 2015 که از یازده کشور مختلف در این مسابقات شرکت کرده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از انجام هر مسابقه از بوکسورها نمونه ادرار گرفته شده و سریعاً به آزمایشگاه منتقل می شد. در مجموع 420 نمونه ادرار جمع آوری شد. برای آنالیز نمونه های ادراری از دستگاه آنالیزگر ادرار استفاده شد.
یافته ها: نتیجه آزمایشات نشان داد که 62 نفر از بوکسور ها در ادرار خود دارای اورات بی شکل بودند.61 نفر از هماتوری تا حد تعداد 5 اریتروسیت و یا بیشتر برخوردار بوده و 15 نفر دارای گلوکز و یا پروتئین در ادرار خود بودند. 4 نفر دارای اگزالات کلسیم و سه نفر از کست گرانولار رنج می بردند. تنها 29 نفر از 115 بوکسور از نظر نتایج آزمایشات ادرار، کاملا سالم بوده و دارای عوارض خاصی نبودند. همچنین 61 نفر بیش از یک مورد از علایم مشکلات کلیوی را داشتند.
بحث و نتیجه گیری: انجام رقص پا، درگیری شدید مفصل لگن و نیز وارد شدن ضربات سنگین منجر به بروز ترومای متوسط تا شدید و «همولیز» می شود که می تواند علت بروز هماتوری در بوکسورها باشد. وجود پروتئین و گلوکز در ادرار ورزشکاران می تواند نشان دهنده استرس و به هم خوردن هورمون های تنطیم کننده قند باشد. از سوی دیگر می توان علت وجود اورات بی شکل در ادرار بوکسورها را کم آبی بدن، استفاده از رژیم های سخت غذایی و حتی استفاده از داروهای ادرارآور دانست. بنابراین برای پیشگیری از این مشکلات کلیوی به نظر می رسدکه باید مربیان در مورد شدت تمرینات، نحوه آبگیری بدن ورزشکاران و طراحی تمرین مورد آموزش های بیشتری قرار گیرند تا سلامت جسمانی ورزشکاران در حین تمرینات شدید و مسابقات، حفظ شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Boxer renal function participating in the international Fajr tournaments 2015
Authors
Kayvan Khoramipour, Masud Haji Rasooli
Abstract
Introduction: Kidney problems can cause cardiovascular, metabolic, malignant diseases and even death. Researches have shown that kidney problems is more common in martial arts than other sports. The main reasons for this are excessive weight loss for the tournaments and heavy blows to the body. Among martial arts athletes boxer’s blows are stronger so these athletes are more likely to have kidney problems. therefore the aim of this study was to investigate Boxer renal function participating in the international Fajr tournaments 2015.
Methodology: In this descriptive study, 115 participating in the international Fajr tournaments 2015 from eleven different countries, were tested. After each competition boxer urine samples were taken and immediately transported to the laboratory. A total of 420 urine samples were collected. Urine Analyzer was used to samples Analysis.
Results: Results showed that 62 boxer had amorphous urate in their urine. 61 boxers had hematuria as much or more than 5 erythrocytes and 15 boxers had glucose or protein in their urine. Four boxer had calcium oxalate and three ones suffered from granular casts. Only 29 athletes out of the 115 boxer were fully intact and had not special problem. Also, 61 boxer had more than one of these symptoms of kidney problems.
Discussion: Foot and hip intense movements and heavy blows can cause moderate to severe trauma and the "hemolysis" that could be the cause of hematuria in boxers. Protein and glucose in the urine of athletes can indicate stress and the incapacitate glucose regulating hormone. On the other hand amorphous urate existence in the urine is resulted of dehydration, very Strict diet and even the use of diuretics. Therefore coaches must be educated about training intensity, body dehydration and program design so that the physical health of athletes during intense training and competition be preserved.
Keywords
Hemolysis, hematuria, amorphous urate, calcium oxalate, granular