سنجش میزان هیپوکسی (کاهش اکسیژن خون) آتش نشانان با شدت 85 درصد ضربان قلب در شرایط هوای گرم و مرطوب شهر بندر بوشهر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.144
کد مقاله : 3713-10THCONF
نویسندگان
سازمان بنادر و دریانوردی
چکیده
مقدمه: بسیاری از تحقیقات صورت گرفته مؤید این مسئله‌اند که مشاغل مرتبط با امداد و نجات از جمله آتش نشانی به دلیل ماهیت خاص خود دارای عوامل تنش زای زیادی هستند که مستقیماً روی وضعیت جسمانی- روانی، عملکرد و کیفیت زندگی افراد تأثیرمی گذارند[1]. مواجهه با شرایط گرم و مرطوب محیطی و دفع گرما از طریق تعریق و تبخیر عرق، بار کاری سیستم قلبی عروقی را افزایش می‌دهد[2]. اکسیژن مصرفی مورد نیاز طی وظایف آتش نشانی، حدود 60 تا 80 درصد حداکثرظرفیت هوازی است. با وجود خطرات بی‌شمار در شغل آتش نشانی، علت 45 درصد مرگ‌های در حین کاربین آتش نشانان، حمله قلبی ناگهانی بوده و مهم ترین علت شغلی پایان دادن زودهنگام به فعالیت آتش نشانی نیز بیماری قلبی تنفسی گزارش شده است [3]. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی فعالیت آتش‌نشانان با پوشش لباس محافظتی در شرایط محیطی گرم و مرطوب بر میزان هیپوکسی و ظرفیت هوازی مردان آتش نشان شهر بندری بوشهر صورت گرفت.
روش شناسی: جهت انجام این پژوهش، تعداد 30 نفر از آتش نشانان با محدوده سنی 10±30 سال و میانگین وزن 84 کیلوگرم انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه (کنترل) ، گروه ( لباس کار) و گروه (لباس عملیاتی) تقسیم گردیدند. شرایط محیطی در اتاق آزمایشگاه با دمای 35 درجه و رطوبت 70 درصد صورت پذیرفت تا اثر آن بر متغیر وابسته به فعالیت (SPO2) ضربان قلب و ظرفیت هوازی مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از پروتکل تمرینی WFI با شدت 85% بر روی تردمیل استفاده گردید که بر اساس جدول 85% THR بر مبنای سن، ضربان قلب آزمودنی ها در هنگام فعالیت کنترل و میزان اکسیژن خون با دستگاه پالس اکسی متر و ظرفیت هوازی 3 گروه با توجه به فرمول vo2max اندازه گیری شد.
یافته ها: در این تحقیق بر اساس یافته ها بیشترین کاهش اکسیژن خون و بیشترین کاهش ظرفیت هوازی در بین سه گروه مربوط به گروه پوشش لباس عملیاتی در محیط گرم و مرطوب بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق حاضر مبنی کاهش اکسیژن خون در فعالیت هوازی نشان داده شد که نوع پوشش و شرایط محیطی بر روی ظرفیت هوازی و میزان spo2 خون آتش نشانان اثر گذاشته و نتایج نشان می دهد آتش نشانان در زمان انجام عملیات ها که با شرایط متفاوت محیطی از جمله گرما مواجه می شوند توجه به میزان کاهش اکسیژن خون خود داشته باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Measuring the hypoxia (reduced oxygen in the blood) by 85% heart rate Firefighters in warm and humid port city of Bushehr
Authors
Maziyar Amin
Abstract
Introduction: Many studies have been done that support the issue related jobs such as firefighting and rescue because of its nature has a lot of stressors that directly address the mental physical condition, performance and affect your quality of life for people. Exposure to hot and humid environmental conditions and heat through sweating and evaporation of sweat, the workload will increase the cardiovascular syste. Consuming oxygen during firefighting duties, about 60 to 80 percent of the maximum aerobic. Despite the myriad dangers of fire in the job, cause 45 percent of deaths during the Caribbean firefighters, sudden heart attack and most important job due to end early cardiovascular disease activity has been reported fire. Therefore, present to intended purpose firefighters survey covered with protective clothing in hot and humid environment on the hypoxic and aerobic capacity firefighters port city of Bushehr were men.
Methodology: For the study, 30 patients aged 10±30 years and firefighters an average weight of 84 kg and 10 men were randomly assigned to three groups, Group (control), Group (uniforms) and Group (operational clothing) Split respectively. Environmental conditions in the laboratory room to monitor temperature and humidity at 25 degrees and 50% humidity for the first group and the second group and the third using a vaporizer to provide heat conditions at 35 ° C and 70% humidity took its effect on Activity dependent variable (SPO2) examined the heart rate and aerobic capacity. In this study, the WFI by 85% on a treadmill exercise protocol was used based on the 85% THR based on age, heart rate and blood oxygen level during the workout control with pulse oximeter and aerobic capacity 3 groups vo2max was measured according to the formula.
Results: Based on the findings in this study the greatest reduction in blood oxygen and aerobic capacity sharpest decline among the three groups. The Group of dress was operating in hot and humid environment.
Discussion: According to the findings of the study on the basis of reduced blood gene structure of aerobic activity has been shown that the type of coverage and on the conditions of the environment and the amount of aerobic capacity of firefighters affect blood spot results shows firefighters at the time of the operations of the different conditions of the environment as if we are facing due to the amount of decrease in the X gene their blood.
Keywords
Firefighters, hypoxia, pulse oximeter, aerobic exercise, heart rate