بررسی شاخص های معماری عضلانی در کاراته کا ماهر و مبتدی مرد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.146
کد مقاله : 3715-10THCONF
نویسندگان
1هیات علمی دانشگاه
2کارشناسی ارشد
3هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
چکیده
مقدمه: با توجه به نقش تعیین کننده فاکتورهای معماری عضله برروی خصوصیات دامنه و میزان تولید نیرو و همچنین شاخص های سرعت انقباض آن، بررسی این فاکتورها در رشته های مختلف ورزشی و در پاسخ یا سازگاری به رژیم های مختلف تمرینی ضروری به نظر می رسد. هدف از تحقیق حاضر بررسی شاخص های معماری عضلانی در کاراته کاهای ماهر و مبتدی مرد شهرستان بیرجند بود.
روش شناسی: تعداد 30 نفر از کاراته کاران در دو گروه 15 نفری ماهر(میانگین سنی 25/1± 03/22، قد 47/3± 76/1 متر، وزن 01/1± 63 کیلوگرم) و مبتدی (میانگین سنی 2/04± 20/08، قد 1/44± 1/73متر، وزن 3/25± 59/01 کیلوگرم) تقسیم شدند. شاخص های معماری عضلانی شامل: ضخامت عضلانی، زاویه پینت و طول فاسیکل با استفاده از روش تصویر برداری سونوگرافی در نقاط 50، 60 و 70 درصدی عضلات دو سر و سه سر بازویی (سر دراز) دست برتر اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد بین ضخامت عضلانی عضله سه سر بازویی در نقاط 50، 60 و 70 درصدی کاراته کاهای ماهر و مبتدی اختلاف معنی داری وجود دارد (0/001 ≥P). هم‌چنین اختلاف معنی داری بین اندازه زاویه پنیت عضله سه سر بازویی در نقاط 50، 60 و 70 درصدی در کاراته کاهای ماهر و مبتدی بدست آمد (0/001 ≥P). دیگر یافته ها نشان داد شد که بین طول فاسیکل عضله سه سر بازویی در نقاط 50، 60 و 70 درصدی در کاراته کاهای ماهر و مبتدی اختلاف معنی دار بود؛ همچنین اختلاف بین ضخامت عضلانی عضله دو سر بازویی در دو گروه معنی دار بود(0/001 ≥P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، انجام تمرینات کاراته در سطوح بالا می‌تواند تغییراتی را در شاخصهای معماری عضلانی ایجاد کند و با تحت تاثیر قرار دادن برخی پارامترهای مرتبط با طول و تنش عضلانی، زمینه را برای ارتقای سطح عملکرد حرکتی در تکنیکهای ویژه کاراته فراهم می آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The identification of muscle architecture parameters in skill and non-skilled Karate players
Authors
Saeed Ilbeigi, Mohamad Kazem Adibiyan, Ali Reza Ehsan Bakhsh
Abstract
Introduction: Due to the important of muscle architecture on force production of the muscles, and also velocity contraction of this variables the identify of this parameters would be so crucial in between sports. The aim of this study was to assess the muscle architectural parameters in skill and non-skilled Karate players.
Methodology: For this purpose 30 Karate players were assigned into skill (mean age of 22.03±1.25 years, mean height of 1.76±3.47 m and mean weight of 63.0±1.01 kg) and non-skilled (mean age of 20.08±2.04 years, mean height of 1.73±1.44 m and mean weight of 59.01±3.25 kg) groups. Muscle thickness, pennation angle and fascicle length in 50%, 60% and 70% of biceps and triceps length sites was measured using ultrasonography images.
Results: The results of independent sample t-test showed there was a significant differences between Muscle thickness of triceps in skill and non-skilled Karate players (p≤0.05). There was also a significant differences between pennation angle of triceps in skill and non-skilled Karate players (p≤0.05). Other results of this study showed there was a significant differences between fascicle length of triceps and also between muscle thicknesses of biceps in two groups (p≤0.05).
Discussion: So, it seems practicing karate at high levels can cause changes in muscle architecture parameters and with impress some parameters associated with length and muscle tension, provide areas for improving motor function in karate special techniques.
Key words: Muscle pennation, Karate players, Muscle architecture, Muscle thickness, Fascicle length
Keywords
Muscle pennation, Karate players, Muscle architecture, Muscle thickness, Fascicle length