تغییرات نشانگر های استرس موش های صحرایی ویستار در پی یک وهله ورزش در شدت های مختلف در چرخ گردان اجباری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.147
کد مقاله : 3717-10THCONF
نویسندگان
1لیدر تور ورزشی
2هیئت علمی
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تغییرات نشانگر های استرس موش های صحرایی ویستار در پی یک وهله ورزش در شدت های مختلف و مشخص در چرخ گردان اجباری می باشد.
روش شناسی: 45 سر موش صحرایی نر هشت هفته ای پس از آشناسازی با چرخ گردان اجباری به طور تصادفی در هفت گروه 1) آزمون سرعت فزاینده 2) آزمون توان ثابت با سرعت 17/5 متر بر دقیقه، 3) آزمون توان ثابت با سرعت 16 متر بر دقیقه، 4) آزمون توان ثابت با سرعت 14/5 متر بر دقیقه ، 5) آزمون توان ثابت با سرعت 13 متر بر دقیقه، 6)آزمون توان ثابت با سرعت 10 متر بر دقیقه 7) کنترل (بدون ورزش) قرار گرفتند. بعد از تشخیص آستانه لاکتات بصری طی آزمون فزاینده، حیوانات سایر گروه ها بلافاصله بعد از اتمام آزمون توان یکنواخت به منظور بررسی نشانگر های استرس (کورتیکوسترون سرم، گلوکز خون، اسید های چرب آزاد سرم و کراتین کیناز سرم) قربانی شدند. تحلیل واریانس یک سویه برای تشخیص تفاوت بین گروه ها در پارامترهای استرس استفاده گردید (0/05≥P).
نتایج: نتایج آستانه لاکتات بصری در چرخ گردان اجباری را در سرعت 15 متر بر دقیقه نشان داد. غلظت کورتیکوسترون سرم در شدت های پیرامون آستانه لاکتات (14/5، 16 و 17/5 متر بر دقیقه) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت. غلظت گلوکز خون همه گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته که گروه 17/5 متر بر دقیقه نسبت به گروه 10 متر بر دقیقه نیز بالاتر بوده است. غلظت کراتین کیناز بین گروه کنترل و 5/17 متر بر دقیقه تفاوت معناداری نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: دویدن در چرخ گردان اجباری در شدت های پیرامون آستانه لاکتات (14/5، 16 و 17/5 متر بر دقیقه) موجب افزایش نیاز فیزیولوژیک چشمگیر در موش های صحرایی تمرین نکرده خواهدشد. با توجه به افزایش در کورتیکوسترون سرم، تجمع لاکتات خون و همچنین آسیب عضلانی در پی دویدن در شدت های بالاتر از آستانه لاکتات، پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار از تمرینات هوازی موش های صحرایی حین دویدن در چرخ گردان اجباری در شروع دوره تمرینی از سرعت های≤ 14/5 استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Changes of stress markers during different intensity running exercise in Forced Wheel by rats
Authors
Seyed Hamidreza Vaheditaba, Hamid Agha Alinejad, Maghsud Piri
Abstract
Introduction: The objective of the present work was to compare stress markers during known and different intensity running exercise in Forced Wheel by rats.
Methodology: After familiarization with forced running wheel, 45 male Wistar rats (8-week) were randomly assigned to seven groups including incremental-power test (n=6), constant-power test at 17.5 m/min (n=6), constant-power test at 16 m/min, constant-power test at 14.5 m/min, and constant-power test at 13 m/min. After determined visual lactate threshold by INCP group, the animals in other group was sacrificed immediately after termination constant power test in known intensity to evaluation stress markers (serum corticostrone, blood glucose, serum free fatty acids, and creatine kinase). One-way ANOVA used to identify differences between groups in the stress parameters (P≤0.05).
Results: The results indicated that the intensity equivalent to lactate threshold was determined by 15 m/min. Serum Corticostrone concentration in around of lactate threshold (14.5 m/min,16 m/min, and 17.5 m/min) significantly increased than control group. At all of the experimental group blood glucose concentrations were significantly higher than control group and 17.5 m/min higher than 10 m/min. With expectation of 10 m/min other groups serum fatty acids concentrations were significantly were increased compared to control group. Serum creatine kinase only in 17.5 m/min group showed significant increase as compared to the control group.
Discussion: We conclude that acute forced wheel running exercise in around of threshold lactate intensity (14.5, 16, and 17.5 m/min) increases physiologic demands in untrained Wistar rats. Due to the increase serum Corticostron, lactate accumulation and increased muscle damage in the intensity above lactate threshold, we suggest that researchers use initial speeds ≤14.5 m/min at aerobic training in physical training of untrained rat using FRW to achieve expected adaptations to exercise.
Keywords
Forced Running Wheel, stress, Wistar rat