ارتباط هیجان خواهی با اوقات فراغت ورزشی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان یزد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.148
کد مقاله : 3718-10THCONF
نویسندگان
1ریس تربیت بدنی
2عضو هیت علمی / دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
چکیده
مقدمه: اوقات فراغت ،بازتابی از شرایط اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده مطلوب از این اوقات میتواند تاثیر در خور توجهی در بهبودکیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه باشد. هیجان خواهی یک صفت ارثی است که با نیاز به احساس ها و تجربه های متنوع، بدیع و پیچیده و میل به خطرجویی جسمانی و اجتماعی به خاطر چنین تجربه هایی تعریف می شود. هدف اصلی این پژوهش ارتباط هیجان خواهی با اوقات فراغت و میزان فعالیت ورزشی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان یزد است.
روش شناسی: صد نفر از کارکنان جمعیت هلال احمر استان یزد(10نفرزن90 نفر مرد)در این پژوهش شرکت کردند.این تحقیق توصیفی همبستگی و بصورت میدانی و با توجه به جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب شده است. از پرسشنامه هیچان خواهی آرنت(1978) و پرسشنامه اوقات فراغت کلثوم زاده(1390)در این تحقیق استفاده شد. با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسش نامة های مذکور 0/87، 0/73 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبیTukey HSD، tاستودنت و t تک نمونه‌ای استفاده گردید.
یافته ها: در تحلیل توصیفی داده ها مشخص شد که جنسیت 75 درصد مرد و 25 درصد زن بود. بین هیجان خواهی با اوقات فراغت ورزشی (0/01<P و 0/414= r )، هیجان خواهی با خرده مقیاس های آن (0/05<P و 0/197= r )، شدت و تازگی با اوقات فراغت (0/01<P و 0/289= r) رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. هیجان خواهی و اوقات فراغت بر اساس جنسیت، تاهل، گرایش تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه گیری: با عنایت به اینکه افرادی که بیشتر اوقات فراغت خود را با فعالیت ورزشی پر می کنند هیجان خواه تر می باشند، اقدام به مدیرت هیجان آنها نموده و آن را در جهتی درست هدایت نمایند. تا از آن برای استفاده مناسب در فعالیت های ورزشی مختلف بهره برند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship of sensation seeking with leisure in staff of Yazd Red Crescent
Authors
Davud Moradi, Tayebe Zargar
Abstract
Introduction: Leisure was reflection of social, economic and cultural in each community that Optimal use of the often considerable impact on quality improvement in social and economic life of society. Sensation seeking is a heritable trait with the need to feel and experience the diverse, innovative and complex physical and social prediction desire to be defined for such experiences. The aim of this study is relationship of Sensation seeking with leisure in staff of Yazd Red Crescent.
Methodology: One hundred employees of the Red Crescent Society of Yazd Province (10 female, 90 male) participated in this study. This descriptive- correlational study and sample is randomly selected according to Morgan table. Researcher-designed demographic traits questionnaire, Arnt sensation seeking (1978) and leisure of kolsom zadeh(1390) were used. Using cronbach`s Alpha, the reliability of the questionnaires mentioned was found to be 0.87 and 0.73. Pearson's Coefficient of Correlation, Variance Analysis (ANOVA), Tukey HSD Post hoc, student t and one sample t test were used to analyze the data.
Results: Descriptive analysis of the data showed that 75% of participate were male, and 25% female. There was a positive significant relationship between Sensation seeking with leisure (r=0.414, P<0.01), Sensation seeking and sub scale (r=0.197, P< 0.05), Intensity and freshness leisure scale (r=0.289, P<0.01). No significant relationship was observed Sensation seeking and leisure between based on gender, marital status and field of study.
Discussion: Considering that most people who fill their leisure time with physical activity are more sensation-seeking that managing emotions and conduct it in the right direction. To enjoy it suitable for use in various sports activities.
Keywords
Sensation seeking, leisure, Sport activity