تاثیر تمرینات اینتروال شدید در شرایط هایپوکسی بر روی اینترلوکین 8 و تعداد گلبول سفید (WBC) سرم پسران نوجوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.149
کد مقاله : 3720-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3رئیس پژوهشکده دانشگاه ازاد تهران مرکز
چکیده
مقدمه: برای رسیدن به آمادگی قلبی-عروقی مطلوب،روش های تمرینی مختلفی ارائه شده است که تمرینات اینتروال یکی از انواع آن است. هدف از انجام آن تمرین بالا بردن آمادگی هوازی است. دراین آمادگی تمرینات تناوبی اینتروال در ورزشکاران سطح قهرمانی به علت استراحت بین فعالیت ها باعث بازسازی سطح منابع و خستگی دیر رس می شود. در ارتفاعات پایین تر از 1600 متر به نطر می رسد ارتفاع اثر کمی بر VO2max و عملکرد استقامتی دارد ولی بالاتر از 1600 متر VO2max تقریبا 11% برای هر 1000 متر افزایش ارتفاع کاهش می یابد.در ارتفاعات به دلیل کاهش اکسیژن دمی پدیده هیپوکسی ایجاد شده که سیستم ایمنی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. همچنین از کمبود اکسیژن به عنوان یک ابزار برای رسیدن به سازگاری های فیزیولوژیک استفاده می شود. زمانی که به هر دلیل درصد اکسیژن هوای دمی کاهش یابد، هایپوکسی ایجاد می‌شود. تنفس در ارتفاعات و کاهش اکسیژن تنفسی به هر دلیل می‌تواند عامل ایجاد این نوع هایپوکسی باشد. این حالت با افزایش تهویه آلوئولی و تجویز اکسیژن برطرف می‌شود.
روش شناسی: 24 دانش آموز 16-17 ساله پسر در سه گروه تمرین شدید، هیپوکسی،نورمکسی و کنترل قرار گرفتند به مدت 2 هفته برنامه تمرین شدید انجام شد.شدت تمرین هفته اول 85%،ضربان قلب بیشیه و شامل 8 وهله دویدن 1 دقیقه ای و 2 دقیقه استراحت بود.هفته دوم 8 وهله دویدن با فاصله استراحت 1 دقیقه ای و شدت تمرین 90% ضربان قلب بیشینه بود.48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل، نمونه گیری خون صورت گرفت که به روش الایزا اندازه گیری شد.
یافته ها: شاخص توده بدن و درصد چربی نسبت به پیش آزمون در گروه تناوبی هایپوکسی کاهش معنی دار و حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی دار داشته و در گروه تناوبی بدون تغییر بوده است. همچنین نشان داده شد که تعداد گلبول سفید در هر دو گروه فعال تحقیق افزایش معنی دار و اینترلوکین 8 نیز کاهش معنی دار داشته است.
بحث و نتیجه گیری: در دهه های اخیر، پیشرفت های علمی و تحقیقاتی رابطه تنگاتنگ فعالیت های ورزشی را با شرایط محیطی بیش از پیش مشخص کرده اند یافته های پژوهش حاضر نشان داد که دو هفته تمرین شدید در شرایط هیپوکسی باعث کاهش معنی دار ی مقادیر درصد چربی ،ترکیب بدنی و افزایش معنی داری در vo2maxو تغییرات غیر معنی داری در اینتر لوکین 8 و از طرف دیگر در متغییرwbc شده است .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of intensive interval training on interleukin 8 and serum White Blood Cell under Hypoxia condition in male adolescences.
Authors
Hassan Saboori, Hamid Agha Alinejad, Mohamad Ali Azarbayjani
Abstract
Introduction: Interval training is one the training methods to increase cardiovascular fitness. This type of training due to resting periods between activity bouts could result in energy resource recovery and delay fatigue in elite athletes. It seems that the effect of altitude on VO2max and endurance performance is minimal in altitude lower than 1600m but about this altitude the VO2max is reduced almost 11% by 1000 increase in the altitude. Hypoxia which is deficiency in oxygen consumption affects immune system in altitude. In addition, hypoxia is used as a tool to create physiological adaptation. Hypoxia occurs when the amount of oxygen percent decreases. This condition is resolved by increasing in Alveolar Ventilation (AV) and oxygen consumption. Descriptive statistic is used for calculating central measures and paired t test is used to compare pre and post test results. ANOVA and Tuckey post hoc tests were used to compare the results between 3 groups. All statistical analysis methods were carried out in SPSS (20) and confidence interval was set at 95%, two tailed.
Methodology: Twenty four male students (age: 16-17 years) were allocated into 3 groups: control, hypoxia and normaxia. The length of HIIT intervention was 2 weeks. At week 1, the intensity was set at 85% HRmax and was included 8 running trials (1 min activity and 2 min rest). At week 2, the intensity was set at 90% HRmax and was included 8 running trials (1 min activity and 1 min rest). Blood samples were collected 48h before and after the protocol and analysed by ElISA.
Results : Body mass index and fat percent were significantly reduced, whereas VO2max was significantly increased after Hypoxia interval training. There was not any change in interval training group. The results also showed that White Blood Cell was significantly increased and interleukin 8 decreased in both active groups.
Discussion: In last decades, the association between physical activity and environmental conditions through improvement in technology and research achievements has been demonstrated in previous studies. The findings of current study showed that 2-week high intensive interval training training under Hypoxia condition results in significant reduction in fat percent and body mass index, increase in Vo2max and no significant changes in interleukin 8 and White Blood Cell.
Keywords
Interleukin 8- Hypoxia-White Blood Cell-high intensive, Interval training