تاثیر تمرینات عصبی عضلانی بر موقعیت مرکز ثقل کل بدن در افراد کم توان ذهنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.150
نویسندگان
دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
مقدمه: کم‌توانی ذهنی یک معلولیت پیچیده است. طبق آمار جهانی حدود 3 درصد از افراد جهان را افراد کمتوان ذهنی تشکیل می‌دهند. ناتوانی عملکردی این افراد تمام حوزه‌های زندگی آن‌ها را در برگرفته است. افراد مبتلا به مشکل کم‌توان ذهنی در مقایسه با افراد طبیعی دچار تاخیر در رشد حرکتی بوده که به نظر می‌رسد باعث کاهش تعادل در آن‌ها می‌شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات عصبیعضلانی بر موقعیت مرکز ثقل بدن در افراد کمتوان ذهنی می‌باشد.
روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق دختران کمتوان ذهنی شهرستان سبزوار بوده، که 21 دختر با ضریب هوشی (70-50)، به روش نمونه‌گیری در دسترس به طور تصادفی در دو گروه تمرینات عصبی عضلانی (12 نفر با میانگین سن 1/5± 18/7 سال، قد 9/2±155/1 سانتیمتر، وزن 1/15±58 کیلوگرم) و کنترل (9 نفر با میانگین سن 1/2±18/8 سال، قد 11/4±153/5 سانتیمتر، وزن 16/54±50/44 کیلوگرم) از دبیرستان استثنایی دخترانه بانو ربابه شرکاء انتخاب شدند. پس از کسب رضایتنامه و مجوز اخلاق در پژوهش، اندازه‌های آنتروپومتریکی افراد و موقعیت دو بعدی مرکز ثقل بدن با سیستم تجزیه و تحلیل حرکت skillspector در وضعیت ایستا در سطح ساجیتال قبل و بعد از دوره تمرینی در هر دو گروه اندازه‌گیری شد. دوره تمرینی برای گروه تجربی به مدت 8 هفته ( 3 جلسه در هفته) انجام شد. و گروه کنترل در طی این مدت به انجام فعالیتهای روزانه خود پرداختند. از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف برای نرمال سازی داده‌ها و آزمون آماری تی مستقل به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری در راستای قدامی‌خلفی و عمودی در سطح ساجیتال در گروه تجربی پس از تمرینات وجود ندارد (p≥0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این موضوع که حفظ مرکز ثقل بدن در سطح اتکا و کاهش تنش های فلکسوری در مفاصل، برای حفظ تعادل ایستا، که جزء مهارت‌های پایه در فعالیتهای روزانه می‌باشد و ضعف در تعادل در افراد کمتوان ذهنی و اهمیت تعادل در فعالیت‌های روزانه آنها، اگرچه تمرینات عصبی‌عضلانی در این تحقیق تاثیر معنی داری بر وضعیت مرکز ثقل این افراد نداشته است، اما به مربیان و معلمان و کاردرمان‌ها پیشنهاد می‌شود از این تمرینات با پروتکل‌های تمرینی دیگر در برنامه‌های تمرینی روزانه این افراد استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of neuromuscular training programs on the body center of mass position in mental retardation
Authors
Mohammadreza Mohammadi, Melika Asadpor, Mohsen Damavandi
Abstract
Introduction: Disability is a complex mental disability. According to global statistics, are mentally retarded about 3 percent of the world's people. Their Functional disability are taken they all areas of lives. People with intellectual disability problem compared with normal subjects with delayed motor development, which seems to reduce the balance in them. The aim of the study was to investigate the effect of neuromuscular training on the body center of mass position in individual with mental retardation.
Methodology: Subjects were 21 girls mentally retarded with IQ (70-50) from Sabzevar High School for Girls Lady Robabe Shoraka. Convenience sampling randomly into two groups of (neuromuscular training, 12 subjects with age of 18.7±1.5 years, height 155.1±9.2 cm, weight 58±15.1 kg), and (control 9 subjects with age of 18.8±2.1 years, height 153.5±11.4 cm, weight 50.4±15.5 kg). After obtaining informed consent and medical records and license ethics, anthropometric measurement, two-dimensional position of the center of mass in the sagital plane with motion analysis systems (Skillspector) in static position before and after the training period in two groups were calculated. The exercises were 8 weeks (3 times a week) performed and the control group during the period of their daily activities. For analysis data used the KS to normalize the data and T-test.
Results: The results showed a no significant difference in the anteroposterior and vertical in the sagittal plane in the experimental group.
Discussion: According to the issue of maintaining the center of gravity and reduce reliance on surface tension flexion in the joints, to maintain static balance, which is one of the basic skills in daily activities and according to weakness in balance in people with intellectual disability and the importance of balance in their daily activities, although neuromuscular exercises in this study had no significant effect on the status of their center of mass. But educators and occupational therapists recommend this training with other training protocols they use in their daily training.
Keywords
Mental retardation, neuromuscular training programs, body center of mass