مطالعه چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی ادارات تربیت بدنی استان تهران)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.151
نویسندگان
ایوانکی
چکیده
مقدمه: فناوری اطلاعات، کاربردهای بسیاری در مدیریت و سازمان‌ها دارد که یکی از مهم‌ترین آنها استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای؛ بخصوص اینترنت است. در حوزۀ فناوری اطلاعات اینترنت، تحولی مهم در عصر حاضر به شمار می‌رود. بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان، تغییراتی را که دارای اثرات مختلفی؛ از جمله ساختار سازمانی می‌باشد، به وجود می‌آورد . یکـی از موضـوعات مـؤثر بـر مـدیریت سـازمان، پیشرفت‌‌های شگرف و خیره کننده فناوری اطلاعات است، که یکی پس از دیگری رخ میدهد. سازمان‌های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نمانده‌اند. دنیای متغیر امـروز ایجـاب مـی کنـد کـه سازمان‌های ورزشی نیز برای کسب موفقیت و بقا به دنبال ابزارهای نـوین باشند یکی از ابزارهایی که سـازمان هـا را در تـامین ایـن اهداف یاری می‌دهد بکارگیری فناوری اطلاعـات اسـت، فناوری اطلاعات گستره‌ای از ویژگی‌های عملکرد سازمان را بهبود میبخشد. هدف از تحقیق حاضر مطالعة چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی ادارات تربیت بدنی شهر تهران می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعة آماری پژوهش کلیه کارمندان ادارات تربیت بدنی استان تهران بود. حجم نمونه شامل 385 نفر از کارمندان ادارات تربیت بدنی استان تهران بود. ابزارجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه شامل 2 عامل فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی بود. روایی صوری پرسش نامه توسط اساتید تربیت بدنی تائید و پایایی آن 0/81 محاسبه گردید.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات در سازمان، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. هممچنین نتایج نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات از زیر ساخت‌های عملکرد سازمانی است. و برای موفقیـت عملکرد سازمانی بکارگیری فناوری اطلاعات از نقش کلیدی برخوردار است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری دارد، به مدیران ادارات تربیت بدنی استان تهران پیشنهاد می‌شود که در راستای بهبود عملکرد، به آموزش کارکنان در زمینۀ فناوری اطلاعات به‌روز، اهتمام ورزد. با توجه به اینکه قابلیت اطمینان، به عنوان یکی از ابعاد فناوری اطلاعات، بر عملکرد سازمان، تأثیر مثبت و معناداری دارد، پیشنهاد می‌شود: با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینۀ اطمینان بیشتر را فراهم کرد که تعهد سازمانی را نیز در پی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The study of the impact of information technology on organizational performance (Case study physical education offices in Tehran)
Authors
Hassan Ameri, Ali Mohmad Ahmadvand, hassan ameri
Abstract
Introduction: Information technology, management and organizational applications in one of the most important use of computer networks, particularly the Internet. In the field of information technology, the Internet is the most important developments in the modern era. IT applications in the organization, changes that have various effects, including organizational structure, creates. One of the issues affecting the management and the stunning dramatic improvements in information technology, which occurred one after another. Sports organizations have not been an exception. The purpose of this research is the study of how the impact of information technology on organizational performance in physical education offices in Tehran.
Methodology: This study was carried out in this field in terms of functional purpose. The statistical population consisted of all employees of Physical Education in Tehran. The sample consisted of 385 employees of physical education offices in Tehran. Collecting data, questionnaire consists of two operating IT and organizational performance. The content validity of the questionnaire was determined by the faculty of physical education and its reliability 81/0.
Results: The results showed that the IT organization, positive impact on organizational performance, direct and significant. Also, results indicate that the IT infrastructure of an organization's performance. And to be successful organizational performance utilizing information technology is the key role.
Discussion: Given that IT organizational performance, positive and significant impact, the physical education offices in Tehran is suggested that in order to improve the performance, updated staff training in the field of IT, efforts to quit. As regards reliability, as one of the aspects of information technology on organizational performance is positive and significant effect, it is suggested: using IT to provide greater certainty regarding the organizational commitment entails.
Keywords
information technology, Organizational Performance, Physical education, Tehran